SM: Suomeen töihin tulevien ulkomaalaisten asema paranee

26.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Esityksellä ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tarkoituksena saattaa voimaan direktiivi, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa sekä työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden

Oleskelulupien perusteet säilyvät ennallaan

Sisäministeriön hallinnonalalla direktiivin tuoma keskeinen muutos
koskisi työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikaa: viranomaisen
olisi tehtävä kolmansien maiden kansalaisten työntekoperusteisiin
lupahakemuksiin päätökset neljän kuukauden kuluessa. Kolmannen maan
kansalaisella tarkoitetaan muun kuin EU-valtioiden tai näihin
rinnastettavien valtioiden kansalaisia (kolmansia maita ovat esimerkiksi
Kiina, Yhdysvallat).

Direktiivin myötä ulkomaalaislain työntekoa koskevaa sääntelyä
yksinkertaistettaisiin ja selvennettäisiin. Lakiin lisättäisiin muun
muassa määritelmät erilaisista työnteon perusteella myönnettävistä
oleskeluluvista sekä työnteko-oikeudesta. Direktiivillä ei olisi
vaikutuksia oleskelulupien myöntämisedellytyksiin eli maahan tulevien ja
maassa oleskelevien lupaperusteita ei muutettaisi millään tavalla.

Vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslakia,
erikoissairaanhoitolakia, lapsilisälakia sekä lasten kotihoidon ja
yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Asuntojen saantia koskevaan
yhdenvertaiseen kohteluun liittyen ehdotetaan asukasvalintasäännösten
osalta muutettavaksi aravarajoituslakia sekä vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia.

Direktiivin mukaan yhdistelmäluvan haltijoita on kohdeltava
yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa muun muassa
tietyillä sosiaaliturvan aloilla. Suorat taloudelliset vaikutukset
aiheutuisivat asumisperusteisiin etuuksiin ja terveyspalveluihin
oikeutettujen ja niitä käyttävien ulkomaalaisten määrän lisääntymisestä.
Valtion korvauksiin julkiselle terveydenhuollolle on vuoden 2014
talousarvioesityksessä varattu 3,4 miljoonaa euroa. Lisäksi lapsilisiin
on varattu miljoona euroa ja kotihoidon tukeen 0,4 miljoonaa euroa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments