SM: Aselakiehdotus lausunnolle − säännöksiä selkeytetään, tsaarinaikainen ampumaratalainsäädäntö uudistetaan

5.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Aselainsäädännön uudistamista valmistellut työryhmä on saanut ehdotuksensa valmiiksi. Luonnos hallituksen esitykseksi lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden aikana

Ampuma-aselakiin esitetään useita tarkennuksia. Aseiden säilyttämiseen
liittyviä säännöksiä selkeytetään. Jatkossa ampuma-aseen säilyttäminen
ei olisi enää mahdollista siten, että ase tai sen osa ei olisi
lukittuna.

Jos luvanhaltijalla on säilytettävänä enemmän kuin viisi asetta, aseet
olisi säilytettävä hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen
hyväksymissä säilytystiloissa. Myös erityisen vaaralliset ampuma-aseet
olisi jatkossakin säilytettävä tällä tavalla. Turvakaapin hankintaan
olisi viiden vuoden siirtymäaika.

Tilapäinen säilyttäminen ehdotetaan säänneltäväksi. Kulkuneuvossa
asetta saisi säilyttää vain väliaikaisesti ampuma-aseen käyttöön tai
kuljetukseen liittyen. Tällöin ase tulisi säilyttää lukitussa paikassa
tai muutoin lukittuna niin, ettei sitä havaita kulkuneuvon ulkopuolelta.
Käyttöön liittyvää väliaikaista säilytystä voisi olla säilyttäminen
ampumakilpailun tai metsästyksen yhteydessä.

Tehokkaat ilma-aseet ampuma-aselain piiriin

Tehokkaita ilma-aseita koskeva sääntely ehdotetaan sisällytettäväksi
ampuma-aselakiin. Tehokkaaksi ilma-aseeksi katsottaisiin sellainen
ilma-ase, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 mm ja joka on
tarkoitettu ampumaan metalliluotia.

Muun muassa tehokkaiden ilma-aseiden hankkiminen, hallussapito, kauppa
ja valmistaminen olisivat luvanvaraista toimintaa. Jos henkilöllä olisi
ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa, tehokkaan ilma-aseen
hankkimiseen ja hallussapitoon riittäisi pelkkä ilmoitus. Jousiaseille
ei ehdoteta uutta sääntelyä.

Ampumaradoille ratavastaava ja järjestyssääntö

Ampumatojen perustamista ja ylläpitoa koskeva lainsäädäntö ehdotetaan
uudistettavaksi. Edellinen sääntely on vuodelta 1915 ja se on hyvin
suppea ja vanhentunut. Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen
olisivat jatkossa luvanvaraisia toimintoja silloin kun kyseessä on
tavallinen ampumarata tai ampumaurheilukeskus. Niin sanottujen vähäisten
ampumaratojen osalta riittäisi pelkkä ilmoitus. Lupaviranomaisena
ampumarata-asioissa toimisi Poliisihallitus.

Jokaisella ampumaradalla tulisi olla ratavastaava, joka valvoisi
radalla tapahtuvaa toimintaa ja radan turvallisuutta. Ampumaradalla
tulisi myös olla järjestyssääntö, jolla varmistetaan rata-alueella ja
sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden turvallisuus.

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuteen muutoksia

Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on
sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen
vaarallisten ammusten hallussapitoon. Ehdotuksen mukaan lääkärillä olisi
jatkossa ilmoitusvelvollisuus kahdessa eri tilanteessa.

Kun henkilö on mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa
oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa todettu itselleen tai toiselle
vaaralliseksi, lääkärillä olisi velvollisuus ilmoittaa tästä poliisille.

Lisäksi lääkärillä olisi ilmoitusvelvollisuus silloin, kun henkilö on
otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, jonka perusteena
on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta
vakavasta vaarasta hoitoon otetun terveydelle tai turvallisuudelle
taikka muiden henkilöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Tällä
perusteella ilmoitusvelvollisuus syntyisi silloin, kun lääkäri hoidon
aikana tehdyn arvion perusteella katsoo henkilön olevan sopimaton
pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen
vaarallisia ammuksia.

Lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi kuitenkin
oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä), jonka hän potilastietojen ja
henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan
terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään
hallussaan ampuma-asetta.

Ilmoituksia voitaisiin säilyttää poliisin hallintoasiain
tietojärjestelmässä enintään kolme vuotta. Tietoja saisi käsitellä vain
aselupatietoa käsiteltäessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments