Eu:n tuomioistuimen tuomio: Sopimattomat kaupalliset menettelyt – Myyntiesite, jossa on virheellinen tieto

24.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajia harhaanjohtava kauppatapa on epäoikeudenmukainen ja kielletty. Tälläisessa tilanteessa, ei ole tarpeen osoittaa, että elinkeinonharjoittajaa olisi toiminut huolellisuusvelvollisuutensa vastaisesti

Oberster Gerichtshofin (Itävalta) tekemä ennakkoratkaisupyyntö
koski sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin
84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY,
98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia
menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, s. 22) tulkintaa.

Pyyntö oli esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat CHS Tour Services
GmbH (jäljempänä CHS) ja Team4 Travel GmbH (jäljempänä Team4 Travel) ja
jossa on kyse mainosesitteestä, jossa on virheellinen tieto.

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:


Sopimattomista
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista
menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja
2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä
koskeva direktiivi) on tulkittava siten, että silloin, kun kaupallinen
menettely täyttää kaikki kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa
vahvistetut arviointiperusteet, jotta se voidaan luonnehtia kuluttajan
kannalta harhaanjohtavaksi menettelyksi, ei ole tarpeen tarkastaa, onko
tällainen menettely saman direktiivin 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitetulla tavalla myös huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimusten
vastainen, jotta sitä voitaisiin pitää sopimattomana ja näin ollen
mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan nojalla kiellettynä.

Linkki asiaan C-435/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments