Eu:n tuomioistuimen tuomio rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

27.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuimen mukaan junamatkustajilla on oikeus saada osa lipun hinnasta takaisin pahoissa myöhästymistilanteissa, “vaikka viivästys johtuisi force majeure -syistä”

Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta)  tekemä ennakkoratkaisupyyntö koskee rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista
23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1371/2007 (EUVL L 315, s. 14) 17 ja 30 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ÖBB-Personenverkehr AG (jäljempänä
ÖBB-Personenverkehr) on riitauttanut 6.12.2010 tehdyn Schienen-Control
Kommissionin (rautatieverkon valvontalautakunta, jäljempänä Kommission)
päätöksen, joka koskee ÖBB-Personenverkehrin soveltamia
rautatieliikenteen matkustajille maksettavan korvauksen ehtoja.

Unionin tuomioistuin  on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Rautatieliikenteen
matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 30
artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että jos
rautatieyrityksen soveltamat matkalipun hinnan korvausehdot eivät ole
asetuksen 17 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaiset, asetuksen
täytäntöönpanosta vastaava kansallinen elin ei voi määrätä
rautatieyrityksen käyttämien korvausehtojen konkreettista sisältöä,
jollei kansallisessa oikeudessa ole

tällaista säännöstä.

2)      Asetuksen
N:o 1371/2007 17 artiklaa on tulkittava siten, ettei
rautatieyrityksellä ole oikeutta sisällyttää yleisiin kuljetusehtoihinsa
lauseketta, jonka nojalla se vapautuu viivästymiseen perustuvasta
matkalipun hinnan korvausvelvollisuudestaan, jos viivästyminen johtuu
ylivoimaisesta esteestä tai jostakin 9.5.1980 tehtyyn kansainvälisiä
rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen, sellaisena kuin se on
muutettuna 3.6.1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, sisältyvien
yhtenäisten oikeussäännösten, jotka koskevat sopimusta matkustajien ja
matkatavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta, 32 artiklan 2
kohdassa luetellusta syystä.

Uutinen asiasta Talouselamässä

Linkki asiaan C-509/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments