Ennakkopäätös viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan.

23.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:147

Kunnallinen viranhaltija – Organisaatiouudistus – Virkajärjestelyt – Siirtäminen toiseen virkasuhteeseen – Julkinen hakumenettely – Tasapuolisen kohtelun periaate

Kaupungissa oli toteutettu palvelualueuudistus, joka oli
edellyttänyt laajoja virkajärjestelyjä. Virkajärjestelyjä oli edeltänyt
sosiaali- ja terveysjohtajan päätös, jolla lapsiperhepalvelujen
tulosyksikön päälliköt oli nimitetty määräaikaisesti. X oli nimitetty
tuossa yhteydessä lapsiperhepalvelujen tulosyksikön päälliköksi.
Uudistuksen seurauksena kaupungin organisaatioon oli perustettu 21 uutta
virkaa, joista lastensuojelupäällikön ja aikuissosiaalityön päällikön
virkaa lukuun ottamatta kaikki täytettiin siirtämällä viranhaltija
virkaan sitä avoimella haulla julkisesti haettavaksi julistamatta. X:ää
lukuun ottamatta kaikki muut määräaikaiset tulosyksikön päälliköt oli
siirretty uuteen organisaatioon perustettuihin päällikkövirkoihin siten,
että heidän vakinaiset virkansa samassa yhteydessä lakkautettiin.
Kaupunginhallituksen esityslistalla oli ollut myös esitys
lapsiperhepalvelujen päällikön viran perustamisesta, X:n siirtämisestä
kyseiseen virkaan ja X:n vakinaisen viran lakkauttamisesta.
Kaupunginjohtaja kuitenkin oli poistanut esityksen esityslistalta ennen
kaupunginhallituksen kokousta.

X, jonka oikaisuvaatimus lastensuojelupäällikön viran täyttöä
koskevasta päätöksestä oli hylätty, valitti päätöksestä
hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen. Hallinto-oikeus katsoi, ettei
kaupunki ollut esittänyt asianmukaisia ja hyväksyttäviä syitä
organisaatiouudistuksen henkilöstöjärjestelyjen yleisistä periaatteista
poikkeamiselle ja että päätös täyttää lastensuojelupäällikön virka
avoimella haulla oli yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana kysymys
siitä, onko X:ää kohdeltu kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki)
12 §:n 3 momentissa tarkoitetun tasapuolisen kohtelun periaatteen
vastaisesti, kun sosiaali- ja terveysjohtajan nimeämistä määräaikaisista
päälliköistä kaikki muut paitsi X ja aikuissosiaalityön tulosyksikön
määräaikaisen päällikön tehtävissä työskennellyt henkilö oli siirretty
päällikkövirkoihin viranhaltijalain 24 §:n nojalla ilman julkista
hakumenettelyä.

KHO totesi, että viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
julkista hakemenettelyä noudattamatta edellyttää viranhaltijalain 24
§:ssä säädettyjen edellytysten täyttymistä. X:llä, jonka vakinaista
taustavirkaa ei ollut lakkautettu, ei ollut kaupungin organisaation
muutostilanteessa viranhaltijalakiin taikka muuhunkaan lakiin perustuvaa
oikeutta tulla siirretyksi lastensuojelupäällikön virkaan. Tällaista
oikeutta ei ollut syntynyt myöskään siitä syystä, että kaupunki oli
ilman julkista hakumenettelyä siirtänyt muita viranhaltijoita
viranhaltijalain 24 §:n nojalla uuden organisaation mukaisiin virkoihin.
X:n asema ei ollut vertailukelpoinen niihin viranhaltijoihin nähden,
joiden taustavirat oli uudistuksen yhteydessä lakkautettu. X:llä ei
ollut tasapuolisen kohtelun periaatteen nojalla oikeutta edellyttää
siirtoa toiseen virkaan vedoten siihen, että muu viranhaltija on
mahdollisesti ilman viranhaltijalaista johtuvaa perustetta siirretty
uuteen virkaan ilman julkista hakumenettelyä. Virkajärjestelyjen
valmistelun yhteydessä tehdyt esitykset tai kaupunginhallituksen
hyväksymät henkilöstöjärjestelyjen yleiset periaatteet eivät olleet
luonteeltaan kaupunginhallitusta oikeudellisesti velvoittavia.

KHO katsoi, etteivät kaupungin päätökset lastensuojelupäällikön
viran täyttämisestä olleet lainvastaisia sillä perusteella, että virka
oli täytetty avoimella julkisella hakumenettelyllä. Kun
hallinto-oikeudella oli ollut tästä toinen käsitys, oli
hallinto-oikeuden päätös kumottava ja asia palautettava sille
virkavaalin laillisuuden osalta uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2013:147

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments