Tasa-arvovaltuutettu: Transihmisiin kohdistuva vihakirjoittelu

23.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin keinoja puuttua transihmisiin kohdistuvaan vihakirjoitteluun, jota esiintyy esimerkiksi internetissä

Vihapuhe ja vihakirjoittelu ovat vakava
yhteiskunnallinen ongelma. Ne luovat koko yhteiskuntaan uhkaavaa ja
vihamielistä ilmapiiriä ja loukkaavat kohteeksi joutuneita
henkilöitä ja ihmisryhmiä.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, kuten transihmiset ja
intersukupuoliset henkilöt, ovat erityisen alttiita joutumaan
tasa-arvolaissa kielletyn sukupuoleen perustuvan häirinnän ja muun
syrjinnän kohteeksi. Epäasiallinen ja loukkaava kirjoittelu
sukupuolivähemmistöistä esimerkiksi nettisivuilla lisää syrjiviä
asenteita ja tekoja ja voi äärimmillään johtaa jopa transihmisiin
ja intersukupuolisiin henkilöihin kohdistuvaan väkivaltaan.

Suomessa sekä yhdenvertaisuus että sananvapaus ovat perustuslaissa
turvattuja oikeuksia. Sananvapauden suoja on hyvin voimakas ja sitä
voidaan rajoittaa lähinnä vain eräiden rikoslain säännösten, kuten
kunnianloukkausta, laitonta uhkausta ja kiihottamista kansanryhmää
vastaan koskevien säännösten perusteella. Tällöin asia kuuluu
poliisi- ja syyttäjäviranomaisen toimivaltaan, ja viime kädessä
tuomioistuin ratkaisee, onko yksittäistapauksessa kyse sallitusta
ilmaisuvapauden käyttämisestä vai rikoslain vastaisesta
toiminnasta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että
vihapuhe, joka loukkaa henkilöitä tai henkilöryhmiä, ei ansaitse
sananvapauden suojaa.

Tasa-arvovaltuutetulla on vain rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa
nettikirjoitteluun. Sananvapausnäkökohtien ja
lainvalvontaviranomaisen roolin asettamien rajoitusten vuoksi
tasa-arvovaltuutettu ei ole yleensä puuttunut yksittäisiin
lehtikirjoituksiin, radio- ja televisio-ohjelmiin tai nettisivujen
sisältöihin. Valtuutettu on nostanut joukkoviestintään liittyviä
tasa-arvonäkökohtia ja syrjimättömyyden periaatetta työssään esille
lähinnä yleisellä tasolla. Internetin laajuuden vuoksi
viranomaisten on käytännössä mahdotonta valvoa kaikkea sen
sisältöä. Siksi tehokkain puuttumiskeino on ilmoituksen tekeminen
nettisivujen ylläpitäjälle.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä sisältää
tarkempia säännöksiä sananvapaudesta joukkoviestinnässä ja muun
muassa keskustelupalstojen ylläpitäjien ja operaattoreiden
vastuusta.  Keskeiset suomalaiset sosiaalisten ja
yhteisöllisten palvelujen tarjoajat ovat luoneet käytännesäännöt,
joissa sitoudutaan muun muassa tarjoamaan helppokäyttöisiä keinoja
palvelun sääntöjä, käyttöehtoja tai Suomen lakeja rikkovasta
toiminnasta ilmoittamiseen. Palveluntarjoajia suositellaan ottamaan
käyttöönsä esimerkiksi poliisin Nettivinkki-palvelu osana
käyttäjien suojelua. Nettivinkki-lomakkeella voi lähettää
poliisille ei-kiireellisen tiedon internetissä havaitusta
epäilyttävästä aineistosta. Lisäksi palveluntarjoajat sitoutuvat
pitämään huolta siitä, että yhteydenotto palveluntarjoajiin on
helppoa ja nopeaa ja että ne reagoivat ripeästi toimenpiteitä
vaativiin ilmoituksiin.

Ihmisryhmään kohdistuva vihapuhe on säädetty rangaistavaksi
rikoslain säännöksessä, joka kieltää kiihottamisen kansanryhmää
vastaan. Sen mukaan on rangaistavaa laittaa yleisön saataville tai
muutoin levittää tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa
uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää säännöksessä
luetelluilla tai niihin rinnastettavalla muulla perusteella.
Transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden voidaan katsoa
kuuluvaan kyseisen säännöksen suojaamiin ihmisryhmiin.

Säännöksessä ei kriminalisoida tiettyä mielipidettä tai
aineistoa itsessään, vaan kyseisen mielipiteen tai aineiston
levittäminen yleisön keskuuteen. Tekijänä voi siis
kiihottamisrikoksessa olla kuka tahansa, myös muu kuin viestin
alkuperäinen kirjoittaja. Vastuu voi tietyin edellytyksin kohdistua
myös nettisivujen ylläpitäjään, joka ei ole laatinut aineistoa,
mutta joka teknisesti myötävaikuttaa aineiston leviämiseen.
Rikosoikeudellinen vastuu voi syntyä, jos sivuston ylläpitäjän
huomio on kiinnitetty sivustolla olevaan lainvastaiseen
materiaaliin, mutta ylläpitäjä tiedosta huolimatta tietoisesti
sallii aineiston pitämisen sivustollaan eikä ryhdy toimenpiteisiin
sen poistamiseksi. Erityisesti tapauksissa, joissa vihakirjoittelu
on törkeää tai jatkuvaa, asiasta voi tehdä rikosilmoituksen
poliisille.

Jätä kommentti

  Tilaa  
Ilmoita