STM: Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahakauteen muutoksia

29.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

yöttömyysturvaan ehdotetaan useita muutoksia, jotka koskisivat muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta, työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän niin kutsuttua lisäpäiväoikeutta

Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan sekä
työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan työurasopimukseen.
Tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä
työttömyysturvan kannustavuutta.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksettaisiin nykyisen 500 päivän
sijasta vain 400 päivältä, jos henkilön työhistoria on alle kolme
vuotta. Ansiosidonnainen päivärahakausi lyhenisi 100 päivällä myös
silloin, jos työnhakija kieltäytyisi ilman pätevää syytä
työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen
työttömyyspäivän aikana.

Työttömyyspäivärahan saamisen ehtona on palkansaajilla 34 viikon
työssäolo työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja
yrittäjillä 18 kuukauden työssäolo työttömyyttä edeltäneiden neljän
vuoden aikana. Työssäoloehtoa lyhennettäisiin palkansaajilla 26
viikkoon ja yrittäjillä 15 kuukauteen.

Yrittäjän työssäoloehtoon liittyy YEL-vakuutetun työtulon
vähimmäismäärä, joka tällä hetkellä on 710 euroa kuukaudessa.
Työssäoloehdon täyttyminen vaatisi jatkossa, että vakuutettu
työtulo on ollut vähintään 1000 euroa kuukaudessa. Summaa
korotettaisiin vuosittain palkkakertoimella. Muuten yrittäjän
työttömyysturvan ehtoja lievennettäisiin. 

Ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä on tällä hetkellä oikeus
työttömyysturvan lisäpäiviin, jos he ovat täyttäneet 60 vuotta, kun
ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäisaika tulee täyteen.
Lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostettaisiin 61 vuoteen.

Järjestelmän yksinkertaistamiseksi luovuttaisiin
muutosturvalisästä ja muutosturvan ansio-osasta, joihin liittyy
paljon erityisehtoja. Näiden sijaan kaikille maksettaisiin
työllistämistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta
korotusosaa tai korotettua ansio-osaa, joka olisi nykyisen
muutosturvan ansio-osan suuruinen. Korotusosaa ja korotettua
ansio-osaa ei enää maksettaisi 20 ensimmäiseltä
työttömyyspäivärahapäivältä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina
29. elokuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014. 

Lisätietoa
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments