OM: Eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

27.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivi sisältää säännöksiä siitä, että henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi käynnistää siellä uutta menettelyä suojaa saadakseen.

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppalaista
suojelumääräystä koskevan direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin
soveltamisesta. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2011/99/EU eurooppalaisesta suojelumääräyksestä

Lisätietoa 

Linkki direktiiviin (Euroopan unionin virallinen lehti L338/21/12/2011

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments