Oikeuskanslerivirasto: Pirkanmaan oikeusaputoimiston menettely

19.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusaputoimiston oikeusapusihteeri oli merkinnyt asiakasohjelmaan vahingossa kantelijan asiassa valituksen toimittamiselle asetetun määräajan liian myöhäiseksi

Asiaa hoitanut julkinen oikeusavustaja ei ollut työkiireiltään pystynyt oikaisemaan määräpäivää. Näin ollen valitus toimitettiin määräpäivän jälkeen ja jätettiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa tutkimatta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että virkamieslain 4 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus suorittaa tehtävä asianmukaisesti ja viivytyksettä sisältää muun ohella velvollisuuden huolellisesti merkitä toimeksiannon määräpäivä oikein, mikä tehtävä on selvitysten perusteella kuulunut oikeusapusihteerille. Mainitun virkamieslain säännöksen ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n 1 momentin niin ikään edellyttämää huolellisuutta olisi myös julkisen oikeusavustajan tullut noudattaa. Hänen olisi tullut tarkistaa määräpäivä ja huolehtia siitä, että valitus tulee toimitetuksi ajoissa. Huolellisuus määräaikojen huomioimisessa on erityisen tärkeää, koska seurauksena voi olla oikeudenmenetys oikeusaputoimiston asiakkaalle, eivätkä työkiireet ole hyväksyttävä syy määräaikojen noudattamisen laiminlyömiselle.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti julkisen oikeusavustajan sekä Pirkanmaan oikeusaputoimiston huomiota huolellisuuteen määräpäivien huomioimisessa ja merkitsemisessä asiaa koskevaan luetteloon.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments