Oikeuskanslerinvirasto: Suojelupoliisi laiminlöi tietojen toimittamisen oikeuskanslerille

26.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suojelupoliisi ei toimittanut apulaisoikeuskanslerille kaikkea suojelupoliisin sisäistä ohjeistusta, joka liittyi apulaisoikeuskanslerin tutkimaan asiaan

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää suojelupoliisin
huomiota oikeuskanslerin perustuslain mukaiseen tietojensaantioikeuteen.
Perustuslain mukaan oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja
muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten
tarvitsemansa tiedot.

Apulaisoikeuskansleri tutki vuosina 2010–2013 omana
aloitteenaan, millä tavoin poliisin ulkomailla toimiviin
yhdyshenkilöihin kohdistuva poliisiorganisaation sisäinen
laillisuusvalvonta on järjestetty ja hoidettu. Apulaisoikeuskansleri
antoi asiaa koskevan päätöksensä kesäkuussa 2013 (OKV/19/50/2010).
Asian käsittelyn yhteydessä ilmeni, että suojelupoliisi jätti
toimittamatta apulaisoikeuskanslerille yhdyshenkilötoimintaa koskeneen
päiväämättömän ja vailla diaarinumeroa olleen ohjeen, joka olennaisesti
liittyi apulaisoikeuskanslerin tutkimaan asiaan. Suojelupoliisi ei edes
kertonut ohjeen olemassaolosta. Ohje toimitettiin
apulaisoikeuskanslerille vasta sen jälkeen, kun sen olemassaolo
sattumanvaraisesti havaittiin oikeuskanslerinvirastossa ja ohjetta
nimenomaisesti pyydettiin. Apulaisoikeuskansleri päätti tutkia omana
aloitteenaan suojelupoliisin menettelyn.

Suojelupoliisin selvityksen mukaan mainitun ohjeen
kertomatta ja toimittamatta jättämisessä ei ollut kyse tietoisesta
laiminlyönnistä vaan syynä oli väärinkäsitys. Suojelupoliisi oli sinänsä
kertonut ohjeen olennaisesta sisällöstä. Suojelupoliisin selvityksestä
ilmeni lisäksi, että suojelupoliisi oli sen aiemmasta ilmoituksesta
poiketen, antanut myös yhdyshenkilötoimintaa koskevan päivätyn ja
diarisoidun ohjeen. Selvityksen mukaan asia havaittiin kun
suojelupoliisin arkistotoimiston henkilöstö oli vielä kertaalleen käynyt
läpi viraston arkistodiaarin. Yhdyshenkilötoiminnasta vastaavat
virkamiehet eivät olleet tienneet tai muistaneet viimeksi mainitun
ohjeen olemassaoloa. Päiväämätön ja päivätty ohje eivät sinänsä ole
keskenään ristiriitaisia.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan oikeuskanslerin
tietojensaantioikeuden noudattaminen on erityisen tärkeää
suojelupoliisin kaltaisen viranomaisen kohdalla, joka käsittelee paljon
valtiojärjestyksen keskeisiin etuihin ja usein samalla kansalaisten
perusoikeuksiin liittyvää ei-julkista ja salaista aineistoa ja jonka
julkinen valvonta on tämän vuoksi tavanomaista viranomaistoimintaa
rajatumpaa. Jos oikeuskansleri ei saa taikka ei voi luottaa saavansa
laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemiansa tietoja, on kyse vakavasta
asiasta.

Apulaisoikeuskansleri myös korosti, että päivätyn ohjeen
osalta kysymys oli varsin vakavasta puutteesta suojelupoliisin
sisäisessä tiedonkulussa. Suojelupoliisi on sanonut ryhtyvänsä
toimenpiteisiin arkistonsa ja sisäisen tiedonkulkunsa paremmaksi
järjestämiseksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan suojelupoliisissa näyttää
olevan ilmeinen tarve ryhtyä näihin toimiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments