Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio koskien tappioiden vähentämisoikeutta omistajanvaihdostilanteessa

17.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 18. heinäkuuta tuomionsa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-6/12, P, joka koskee tuloverolain mukaista tappioiden vähentämisoikeutta omistajanvaihdostilanteessa

Tuloverolain 122 §:n 1 momentin mukaan yhtiö, jonka osakkeista yli
puolet on vaihtanut omistajaa, menettää oikeutensa vähentää
verotettavasta tulosta omistajanvaihdosvuonna ja aikaisempina vuosina
vahvistetun tappion. Tuloverolain 122 §:n 3 momentissa kuitenkin
säädetään, että Verohallinto voi erityisestä syystä, milloin se on
yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen, myöntää oikeuden tappion
vähentämiseen.

Ennakkoratkaisupyynnössä on kyse siitä, onko yhteisölle tai
yhtymälle, jonka osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut
omistajaa, tuloverolain perusteella erityisestä syystä myönnettävä
oikeus tappioiden vähentämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT) 107 artiklassa tarkoitettua valtiontukea. Jos kyseinen
oikeus katsottaisiin valtiontueksi, asiassa on kyse myös siitä,
voidaanko järjestelmää pitää voimassa olevana tukiohjelmana.

Suomi on katsonut, että tuloverolain mukaista erityistä
tappioiden vähentämisoikeutta omistajanvaihdostilanteissa ei voida pitää
valtiontukena. SEUT 107 artikla ei siten ole esteenä tuloverolain 122
§:n mukaiselle järjestelmälle. Toissijaisesti Suomi katsoi, että mikäli
kyseinen järjestelmä katsotaan valtiontueksi, sitä on pidettävä voimassa
olevana tukiohjelmana. Tällöinkin tuloverolain 122 §:n soveltamista
voitaisiin toistaiseksi jatkaa nykymuodossaan, mutta komissiolla olisi
mahdollisuus vaatia järjestelmää muutettavaksi.


Lisätietoa

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Eleanor Sharpston antoi asiassa ratkaisuehdotuksen 7.2.2013.

Unionin
tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen
verkkosivuilta

osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden
julistamispäivänä iltapäivän aikana.

Tapauksen asianumero on

C-6/12 P linkki asiakirjoihin 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments