Maa- ja metsätalousministeriö:

24.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusi koe-eläinlainsäädäntö voimaan elokuun alusta

Koe-eläinlainsäädäntö uudistuu 1.8. Tuolloin tulee voimaan uusi laki
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
sekä kaksi sitä tarkentavaa asetusta. Uudistuksilla pannaan täytäntöön
EU:n uusi koe-eläindirektiivi, jonka keskeisenä tavoitteena on
korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen (ns.
3R-periaatteen) edistäminen.

Korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen mukaan eläinten
käyttöä on pyrittävä korvaamaan muilla menetelmillä aina kun se on
mahdollista. Jos eläimiä joudutaan käyttämään, niitä käytetään niin
vähäinen määrä kuin mahdollista ja eläimille aiheutuvaa kipua, tuskaa,
kärsimystä tai pysyvää haittaa pyritään vähentämään pienimpään
mahdolliseen.

Suomen lakiuudistuksessa asetetaan uusia,
nykyistä yksityiskohtaisempia vaatimuksia koe-eläinten pidolle ja
hoidolle sekä eläintutkimusta tekeville laitoksille. Eläinten
pitopaikkojen vähimmäispinta-alat kasvavat nykyisestä.
Pinta-alavaatimusten toteuttamiseen varataan siirtymäaika eli ne tulevat
käytäntöön 1.1.2017 alkaen.

Lisäksi toiminnanharjoittajien on
nimettävä eläinten hyvinvointiryhmä, johon kuuluu ainakin eläinlääkäri,
eläinten hyvinvoinnista laitoksessa vastaava henkilö sekä tutkijajäsen.
Ryhmä kehittää eläinten hyvinvoinnin seurantaa ja valvontaa sekä neuvoo
henkilöstöä eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.


Uusi neuvottelukunta ja entistä tehokkaampaa viestintää


3R-periaatetta
edistämään perustetaan myös uusi valtakunnallinen neuvottelukunta,
jonka tehtävä on laatia suosituksia ja ehdotuksia viranomaisille ja
toiminnanharjoittajille koe-eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Lisäksi neuvottelukunta kehittää tiedotusta koe-eläintoiminnasta ja
osallistuu aiheesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Neuvottelukunta pitää yhteyttä muiden EU-jäsenvaltioiden vastaavien
elinten kanssa.

Kaikista eläinkoeluvan saaneista hankkeista laaditaan jatkossa
yleistajuinen tiivistelmä, joka julkaistaan verkossa lupalautakunnan
sivuilla. Tiivistelmässä kerrotaan kokeen tavoitteista, haitoista ja
hyödyistä, kokeessa käytettävistä eläimistä sekä selvitetään, miten 3R-
periaatetta on noudatettu hanketta suunniteltaessa.

Joistain hankkeista tehdään myös takautuva arviointi hankkeen
päätyttyä. Takautuvassa arvioinnissa kerrotaan, saavutettiinko
hankkeelle asetetut tavoitteet, millaista haittaa eläimille aiheutettiin
ja pystyttäisiinkö 3R-periaate huomioimaan jatkossa paremmin. Myös nämä
arvioinnit julkaistaan verkossa tiivistelmien yhteydessä.

Toiminnan valvonta keskitetään jatkossa kahteen
aluehallintovirastoon. Valvonnan on oltava nykyistä
suunnitelmallisempaa. Osa tarkastuksista tehdään jatkossa ennalta
ilmoittamatta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments