Euroopan komissio: Tiedottamista ja kuulemista työpaikoilla koskevat EU-säännöt syynissä

26.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Arviointi tehtiin mahdollisten kohtuuttomien rasitteiden, päällekkäisyyksien, puutteiden ja epäjohdonmukaisuuksien havaitsemiseksi, joita on saattanut syntyä työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemistaan annetun kolmen EU-direktiivin hyväksymisen jälkeen

Politiikan ns. ”toimivuustarkastuksessa” tarkasteltiin työntekijöiden joukkovähentämistä koskevaa direktiiviä, yritysten luovutusta koskevaa direktiiviä sekä työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan
koskevista yleisistä puitteista EU:ssa annettua direktiiviä.
Arvioinnissa todetaan, että nämä kolme EU-direktiiviä ovat yleisesti
ottaen merkityksellisiä, tehokkaita, johdonmukaisia ja toisiaan
vahvistavia. Niiden tuottamat hyödyt ovat todennäköisesti suurempia kuin
niistä aiheutuvat kustannukset.

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän
kuulemisensa on ratkaisevan tärkeää, jotta muutoksia voidaan ennakoida
ja hallita asianmukaisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Ne
ovat perustavanlaatuisia sosiaalisia oikeuksia, jotka omalta osaltaan
lieventävät konflikteja, luovat paremmat olosuhteet yhteistyölle
työpaikalla ja edistävät kilpailukykyä.

Toimivuustarkastus perustui näyttöön
pohjautuvaan toimintatapaan, jossa tarkasteltiin oikeudellisia,
taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia. EU:n ja ETA:n viranomaiset sekä
työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen edustajat olivat tiiviisti
mukana tarkastelussa.

Vaikka arvioinnissa todetaankin, että
tarkastellut kolme direktiiviä ovat yleisesti ottaen
tarkoituksenmukaisia, siinä myös tuodaan esiin joitakin niiden
soveltamisalaan ja soveltamiseen liittyviä puutteita. Esimerkiksi pienet
yritykset, julkishallinto ja merenkulkijat on jätetty soveltamisalan
ulkopuolelle, eli säännöt eivät kata huomattavaa osaa työvoimasta.

Myös soveltamisessa on parantamisen
varaa, erityisesti maissa, joissa kyseiset toimintatavat eivät ole niin
kehittyneet. Näissä maissa olisi edistettävä tiedottamis- ja
kuulemiskulttuuria työmarkkinaosapuolten keskuudessa, vahvistettava
instituutioita, edistettävä tiedottamista ja kuulemista koskevia
sopimuksia, levitettävä hyviä käytäntöjä, lisättävä tietoisuutta ja
varmistettava täytäntöönpano.

Toimivuustarkastuksen tulos on komission
yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa esitetään joukko mahdollisia
keinoja korjata direktiivien puutteet. Korjaustoimet toteutettaisiin
merkityksellisen sosiaalisen vuoropuhelun hyvien käytäntöjen perusteella
toiminnan eri tasoilla ja eri toimijoiden kesken. Lisäksi asiakirjassa
mainitaan aloja, joita on vielä tutkittava ja joista on keskusteltava
tarkemmin. Tämä saattaa johtaa siihen, että nämä kolme direktiiviä
konsolidoidaan tulevaisuudessa Euroopan tason työmarkkinaosapuolten
kuulemisen perusteella.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments