Voidaanko miehille maksaa pienempi tapaturmakorvaus kuin naisille, koska heidän odotetaan kuolevan naisia varhemmin?

7.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:105
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu – Työtapaturman johdosta suoritettava korvaus – Elinajanodote

Työtapaturmassa vammautuneelle X:lle oli suoritettu
tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha kertakaikkisena korvauksena.
Korvaus oli kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien laskentaperusteiden
nojalla laskettu siten, että laskennassa oli otettu huomioon muun ohella
miesten tilastollisesti naisia lyhyempi elinikä. Laskentaperusteista
oli johtunut, että X:lle suoritettu korvaus oli ollut määrältään
pienempi kuin saman ikäiselle ja muutoin vastaavassa tilanteessa
olevalle naiselle maksettava korvaus.

X oli hallintoriitahakemuksessaan vaatinut, että Suomen valtio
velvoitetaan korvaamaan hänelle naisten ja miesten tasa-arvoista
kohtelua koskevan unionin oikeuden virheellisestä soveltamisesta
aiheutunut vahinko. X:n vaatiman korvauksen määrä vastasi hänen saamansa
korvauksen sekä saman ikäiselle ja muutoin vastaavassa tilanteessa
olevalle naiselle maksettavan korvauksen erotusta.

Korkein hallinto-oikeus päätti pyytää unionin tuomioistuimelta SEUT 267 artiklan mukaisen ennakkoratkaisun.

KHO:2013:105

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments