STM: Selvitysryhmä: Yhtenäiset arviointikäytännöt lastensuojeluprosessiin

20.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toimiva lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuus on avain myös lastensuojelun toimivuuteen

Neuvoloissa, päivähoidossa, kouluissa
ja nuorisotoimessa toteutettavia ehkäiseviä palveluja ja tukea on
vahvistettava, jolloin lastensuojelun tarve vähenee. Esimerkiksi
perhetyöntekijän palkkaamisella neuvolaan voidaan lisätä perheiden
tukea varhaisessa vaiheessa.

Tätä painottaa lastensuojelun toimivuutta selvittänyt ryhmä,
joka luovutti loppuraporttinsa peruspalveluministeri
Susanna Huoviselle keskiviikkona 19. kesäkuuta.
Samalla selvitysryhmän alatyöryhmä luovutti
peruspalveluministerille luonnoksen laatusuositukseksi, joka on
tarkoitettu ohjaamaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön
tekemistä ja järjestämistä.

Selvitysryhmä katsoo, että toiminnan parantamista tarvitaan
kaikilla tasoilla: asiakastyössä, koulutuksessa, toiminnan
ohjauksessa ja kansallisessa johtamisessa. Puutteiden korjaamiseksi
ryhmä ehdottaa yhteensä 54 lastensuojelua kehittävää
toimenpidettä.

Valtakunnallisesti yhtenäisen toiminnan tason varmistamiseksi
työryhmä esittää lastensuojelutyöhön yhtenäistä
erikoistumiskoulutusta sekä yhtenäisiä arviointikäytäntöjä. Muun
muassa ilmoitusten käsittelyyn, lastensuojelutarpeen arviointiin,
huostaanottoon ja sijaishuoltopaikan valintaan sekä asiakkuuden
päättämiseen tulisi kehittää yhtenäiset toimintamallit.

Henkilöstövaje on ongelma, tiedonkulkua on jo alettu
parantaa

Selvitysryhmän mukaan kuntien on lisättävä sekä
sosiaalityöntekijöitä että -ohjaajia lastensuojeluun. Lisäksi ryhmä
ehdottaa, että erilaisten organisointitapojen, työkäytäntöjen ja
laatuvaatimusten vaikutusta lastensuojelun kuormitukseen
pilotoidaan kokeilukunnissa, ja sen perusteella arvioidaan
edellytykset valtakunnallisten henkilöstömitoitusten
määrittelyyn.

Selvitystyöryhmä esitti jo väliraportissaan, että tiedonkulkua
ja osaamista voisi parantaa kokoamalla yhteen eri lakien
säännökset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle onkin annettu
tehtäväksi koota opas ja toteuttaa siihen liittyvä
valtakunnallisesti kattava koulutus lasten ja perheiden kanssa
työskentelyyn liittyvistä velvoitteista sekä tietojen vaihtoa ja
salassapitoa koskevasta sääntelystä.

Viranomaisille velvollisuus ilmoittaa henkeä uhkaavista
rikoksista

Työryhmä esittää viranomaisille velvollisuutta ilmoittaa
poliisille, kun on syytä epäillä lapsen joutuneen henkeen tai
terveyteen kohdistuvan rikoksen uhriksi.

Raskaana oleville päihteitä väärinkäyttäville naisille esitetään
subjektiivista oikeutta päästä kiireellisesti päihdehoitoon.

Palvelurakenneuudistuksesta tukea lastensuojelun
yhdenmukaistamiseen, kokemusasiantuntijat mukaan kehittämiseen

Palvelurakenneuudistuksessa lastensuojelun avohuolto ja
sijaishuolto tulisi osoittaa laajan perustason
järjestämisvastuuseen kuuluvaksi toiminnaksi. Ryhmän mukaan
erityisen vaativan lastensuojelun tehtävät olisi siirrettävä
jokaiselle erityisvastuualueelle perustettavan lastensuojelun
moniammatillisen osaamiskeskuksen tehtäväksi.

Selvitysryhmä esittää, että lastensuojelulakiin lisätään
säännökset kokemusasiantuntijaryhmien asettamisesta ja toiminnasta,
sillä vertaisryhmätoiminta on osoittanut, että palvelujen
käyttäjillä on paljon annettavaa lastensuojelun kehittämiseen.

Laatusuositus: Lapsi on toiminnan keskiössä

Lastensuojelun laatusuositusluonnoksessa korostetaan kokemusta
osallisuudesta ja aidosta yhteistyöstä sekä vastuuta huolehtia
palvelujen ja tuen saannista.

Suosituksena esitetään että lastensuojelun sosiaalityöntekijän
työajasta vähintään puolet käytetään lasten ja perheiden
kohtaamiseen. Jokaisella asiakkaana olevalla lapsella, nuorella ja
vanhemmalla tulee olla mahdollisuus saada vähintään 2 tuntia
kuukaudessa henkilökohtaista aikaa työntekijältään.

Lisäksi suosituksia annetaan palvelujärjestelmästä, arvioinnista
ja lasten ja perheiden palvelujen päätöksenteosta. Myös
laatusuositus korostaa lastensuojelua osana toimivien lasten ja
perheiden palveluja.

Selvitysryhmän ehdotukset sekä laatusuositusluonnos ovat
lausunnoilla syyskuun loppuun saakka.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments