OM: Tutkintaryhmä: Lapsen kuolemaan johtaneet perheväkivaltatapaukset otettava systemaattiseen seurantaan

11.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kahdeksanvuotiaan tytön kuolemaan Helsingissä toukokuussa 2012 johtaneita tapahtumia selvittänyt tutkintaryhmä suosittelee toimia, joilla vastaavanlaiset tapaukset voitaisiin tulevaisuudessa välttää

Lapsen pahoinpitelyn tunnistamisesta tarvitaan selkeät ohjeet ja
lastensuojelun eri toimijoiden yhteistyötä on parannettava. Jatkossa
tulee myös ottaa seurantaan kaikki lapsen kuolemaan johtaneet
perheväkivaltatapaukset.

Tutkintaryhmä toteaa, että huoltajuudesta ja lapsen kodista
päätettäessä sosiaali- ja terveysministeriön tulisi vakioida kodin
olosuhteiden selvitysmenettelyt niin, että aina tehtäisiin tietyt
tarkistukset. Niihin tulisi kuulua ainakin kodissa asuvien taustojen
selvittäminen sekä poliisilla, koululla tai terveydenhuollolla olevien
tietojen kokoaminen.

Eri viranomaisilla vaikuttaa olevan epäselvyyttä siitä, mitä omaan
tehtävään lastensuojelun tukitoimijana kuuluu. Kokonaisvastuu
lastensuojelussa olevasta lapsesta kuuluu lastensuojeluviranomaisille,
mutta myös muilla toimijoilla pitää olla selkeä käsitys omista
tehtävistään. Tutkintaryhmän mukaan sosiaali- ja terveysministeriön
tulisi yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää toimintamallit, joilla
varmistetaan lastensuojelun, koulun, terveydenhuollon,
varhaiskasvatuksen ja poliisin hyvä yhteistyö.

Useissa selvityksissä on havaittu puutteita sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon valmiuksissa tunnistaa lapsiin kohdistuva väkivalta ja
puuttua siihen. Tutkintaryhmä esittää, että suomalainen lääkäriseura
Duodecim laatisi Käypä hoito -suosituksen lasten pahoinpitelyn
tunnistamista ja käsittelyä varten mm. neuvolatyöntekijöiden ja
kouluterveydenhuollon käyttöön. Suositus tulisi tehdä tutuksi myös
muille lasten kanssa työskenteleville.

Suomessa kuolee vuosittain noin 10 lasta ja vammautuu vakavasti noin
300 lasta perheväkivallan seurauksena. Tapauksista oppiminen jää
vähäiseksi, koska niitä ei rikostutkinnan lisäksi selvitetä
systemaattisesti. Jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi
kerätä tiedot kaikista lapsen kuolemaan johtaneista
perheväkivaltatapauksista, raportoida niistä säännöllisesti ja esittää
johtopäätöksiä, joiden avulla vastaavanlaiset tapaukset voitaisiin
välttää, tutkintaryhmä toteaa.

Lastensuojeluun tulisi sosiaali- ja terveysministeriössä myös luoda
vakioidut menettelyt, joiden mukaisesti henkilöstö raportoi
havaitsemistaan poikkeamista ja virheistä. Tarkoituksena tulee olla
lastensuojelun toimintatapojen kehittäminen, ei syyllisyyskysymysten
selvittäminen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments