OM: Rikoksesta epäillyn oikeutta käännös- ja tulkkausapuun aiotaan parantaa

6.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudistuksilla pantaisiin täytäntöön niin sanottu tulkkausdirektiivi, jota ryhdytään soveltamaan koko EU:n alueella ensi lokakuussa

Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeutta tulkkaukseen ja asiakirjojen
käännöksiin esitetään parannettavaksi silloin, kun henkilö ei ymmärrä
rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä.

Esityksellä ei muuteta niitä oikeuksia, joita
henkilöllä on kielilain tai saamen kielilain nojalla. Hallitus antoi
esityksen eduskunnalle 6. kesäkuuta.

Esityksen mukaan tuomioistuimen olisi annettava muulle kuin suomen-,
ruotsin- tai saamenkieliselle rikoksesta epäillylle maksuton käännös
haastehakemuksesta, tuomiosta ja vangitsemispäätöksestä kohtuullisessa
ajassa. Epäillyllä olisi samoin oikeus saada poliisilta käännös
pidättämistä koskevasta päätöksestä. Muustakin olennaisesta asiakirjasta
olisi annettava käännös, jos se on tarpeen vastaajan oikeuden
valvomiseksi.

Asiakirjat voitaisiin kääntää myös suullisesti, jollei vastaajan
oikeusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.
Tuomioistuimen ja poliisin olisi huolehdittava siitä, että vastaaja saa
riittävät tiedot oikeudestaan käännökseen.

Tulkkauksen ja käännösten laadun turvaamiseksi ehdotetaan, että
tulkkina tai kääntäjänä saisi toimia rehellinen ja muuten kyseiseen
tehtävään sopiva henkilö, jolla on tehtävän edellyttämät taidot.
Esitutkintaviranomaisen tai tuomioistuimen olisi määrättävä tehtävään
uusi tulkki tai kääntäjä, jos asianosaisen oikeusturva sitä
edellyttäisi.

Ehdotetut uudistukset lisäisivät tulkkaus- ja käännöskustannuksia
käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa. Nykyisin käännetään kirjallisesti
alle puolet ulkomaalaisia vastaajia koskevista haastehakemuksista. Muut
asiakirjat käännetään nykyisin pääasiassa suullisesti. Vuosittaisten
tulkkaus- ja käännöskustannusten voidaan arvioida lisääntyvän nykyisestä
noin 800 000 eurolla eli noin 30 prosentilla.

EU:ssa on valmisteltu myös rikoksen uhrin oikeuksia koskeva
direktiivi, joka sisältää mm. säännökset uhrin oikeudesta tulkkaukseen
ja käännöksiin. Rikosuhridirektiivi on pantava EU-valtioissa täytäntöön
viimeistään marraskuussa 2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments