Eu:n tuomioistuimen tuomio: Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestely

18.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeudellisen neuvon tai kansallisen kilpailuviranomaisen päätöksen merkitys – Kansallisen kilpailuviranomaisen oikeus todeta Euroopan unionin kilpailuoikeuden rikkominen määräämättä sakkoa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Oberster Gerichtshof (Itävalta)

Oberster Gerichtshof esitti  unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1)      Saadaanko
yritykselle määrätä sakkorangaistus SEUT 101 artiklan rikkomisesta, jos
se on erehtynyt toimintansa laillisuudesta ja tämä erehdys ei ole
moitittava?

  

Mikäli vastaus ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on kieltävä:

a)      Voidaanko
katsoa, ettei toiminnan laillisuudesta erehtyminen ole moitittavaa, jos
yritys on toiminut kilpailuoikeudellisissa asioissa kokeneen
oikeudellisen asiantuntijan neuvojen mukaisesti eikä neuvojen
virheellisyys ole ollut ilmeistä eikä havaittavissa yritykseltä
kohtuudella edellytettävän valvonnan puitteissa?

b)      Voidaanko
katsoa, ettei toiminnan laillisuudesta erehtyminen ole moitittavaa, jos
yritys on luottanut kansallisen kilpailuviranomaisen tekemän päätöksen
oikeellisuuteen, kun viranomainen on arvioinut toiminnan ainoastaan
kansallisen kilpailuoikeuden mukaan ja todennut sen olevan sallittua?

2)      Onko
kansallisilla kilpailuviranomaisilla oikeus todeta, että yritys on
ollut osallisena unionin kilpailuoikeuden vastaisessa kartellissa, jos
yritykselle ei määrätä sakkorangaistusta, koska yritys on pyytänyt
sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan säännöstön
soveltamista?

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      SEUT
101 artiklaa on tulkittava siten, että tätä määräystä rikkonut yritys
ei voi välttyä sakon määräämiseltä, jos rikkominen on johtunut tämän
yrityksen erehtymisestä oman toimintansa laillisuudesta asianajajan
antaman oikeudellisen neuvon tai kansallisen kilpailuviranomaisen
päätöksen sisällön vuoksi.

2)      SEUT
101 artiklaa sekä [SEUT 101] ja [SEUT 102] artiklassa vahvistettujen
kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1/2003 5 artiklaa ja 23 artiklan 2 kohtaa on
tulkittava siten, että jos SEUT 101 artiklaa todetaan rikotun,
kansalliset kilpailuviranomaiset voivat poikkeuksellisesti tyytyä
toteamaan tämän rikkomisen sakkoa määräämättä, jos asianomainen yritys
on osallistunut sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä
koskevaan kansalliseen ohjelmaan.

Linkki asiaan C-681/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments