Virkamiehellä ei ollut perusteettomasta ketjutuksesta huolimatta oikeutta palkkaa vastaavaa korvaukseen.

16.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:92
Valtion virkamies – Palkkaa vastaava korvaus – Nimittäminen määräajaksi – Vakituinen palvelussuhde määräaikaisen nimityksen aikana – Virkasuhteen päättyminen virastoon – Paluu toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen määräaikaisen nimityksen jälkeen

A:n määräaikainen virkasuhde Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston
yhdessä perustamassa Meri-Lappi Instituutissa oli päättynyt, koska
instituutin toiminta oli lakannut. A:n hoitamat tehtävät olivat
siirtyneet Oulun yliopiston hoidettaviksi ja A oli palannut Lapin
yliopistoon toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen.
Virkamieslautakunta oli A:n hakemuksesta velvoittanut A:n palkan
maksamisesta vastanneen Oulun yliopiston maksamaan valtion virkamieslain
56 §:n 1 momentin (1088/2007) nojalla A:lle kuuden kuukauden palkkaa
vastaavan korvauksen. Virkamieslautakunta katsoi, että A:n
määräaikaisille peräkkäisille virkasuhteille ei ollut perustetta
1.1.2003 ja 31.12.2008 välisenä aikana.

Korkein hallinto-oikeus katsoi virkamieslautakunnan päätöksellä
mainituilla perusteilla, että A oli tullut edellä tarkoitettuna aikana
nimitetyksi ilman hyväksyttävää perustetta peräkkäisiin määräaikaisiin
virkasuhteisiin. Palkkaa vastaavaa korvausta ei kuitenkaan tullut maksaa
pelkästään sillä perusteella, että määräaikaisen virkasuhteen
käyttämiselle ei ollut perusteita, vaan korvausta määrättäessä oli
otettava huomioon myös se seikka, oliko virkamiehen virkasuhde virastoon
päättynyt. A:n työskentely instituutissa oli perustunut hänen
vakituisen työnantajansa Lapin yliopiston yhdessä toisen yliopiston
kanssa sopimaan järjestelyyn, jossa tuo toinen yliopisto oli huolehtinut
A:n nimittämisestä määräaikaisiin virkasuhteisiin ja hänen
palkkauksestaan tuona aikana. Koska A:lla oli koko määräaikaisen
virkasuhteensa ajan ja sen päätyttyä ollut toistaiseksi voimassa oleva
palvelussuhde Lapin yliopistoon, hänen virkasuhteensa ei ollut päättynyt
valtion virkamieslain 56 §:n 1 momentissa (1088/2007) tarkoitetulla
tavalla. Tämän vuoksi hänellä ei ollut oikeutta hakemaansa korvaukseen.

KHO:2013:92

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments