OM: Lentomatkustajien oikeuksia häiriötilanteissa aiotaan selkeyttää

2.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle EU:n komission tekemän ehdotuksen lentomatkustajien oikeuksia koskevien EU-asetusten muuttamiseksi

Tarkoituksena on täsmentää ja selventää säännöksiä, jotka koskevat
matkustajille muun muassa lentojen peruuttamisen tai viivästymisen
johdosta maksettavia korvauksia. Tavoitteena on varmistaa, että
lentoliikenteen harjoittajat noudattavat matkustajien suojaksi
häiriötilanteessa annettuja säännöksiä ottaen kuitenkin nykyistä
paremmin huomioon myös yritysten taloudelliset voimavarat.

Asetusehdotus on omiaan parantamaan matkustajien asemaa
selkeyttämällä erityisesti

ns. ylivarausasetukseen sisältyviä monia
tulkinnanvaraisia seikkoja. Ehdotuksen myötä matkustajien oikeus muun
muassa huolenpitoon ja apuun vahvistuisi, minkä lisäksi liityntälentojen
matkustajien oikeusasema selkeytyisi.

Toisaalta matkustajilla olisi nykyistä harvemmin oikeus
asetuksen mukaisiin vakiokorvauksiin lentojen viivästyessä. Myös
lentoliikenteen harjoittajan velvollisuutta järjestää matkustajalle
majoitus esimerkiksi muutamia vuosia sitten tulivuoren purkausten
aiheuttaman laajan tuhkapilven kaltaisissa poikkeuksellisissa
olosuhteissa rajoitettaisiin kolmeen yöhön ja majoituksen hinta enintään
100 euroon yöltä. Viimeksi mainittuja rajoituksia ei sovellettaisi
tiettyihin erityisryhmiin, kuten liikuntarajoitteisiin henkilöihin.

Asetusehdotuksella pyritään myös edistämään matkustajien
pääsyä oikeuksiinsa matkatavaroiden tuhoutuessa tai vahingoittuessa.
Erityisesti pyritään parantamaan liikuntarajoitteisten henkilöiden
oikeutta saada täysi korvaus kärsimästään vahingosta pyörätuolin tai
muun liikkumisen apuvälineen vahingoittuessa tai kadotessa.

Valtioneuvosto pitää kannatettavana, että lentomatkustajien
oikeuksiin liittyviä säännöksiä selvennetään, sillä niiden
soveltamisessa on ollut paljon tulkintaongelmia. Matkustajilla on ollut
monesti vaikeuksia saada oikeutensa toteutetuksi. Asetusten soveltaminen
on aiheuttanut kuormitusta myös valvontaviranomaisille ja
kuluttajariitalautakunnalle.

On kuitenkin epävarmaa, ovatko ehdotetut uudistukset riittäviä
tilanteen selkeyttämiseksi. Ehdotuksen jatkovalmistelussa tulisikin
arvioida, olisiko sääntely syytä uudistaa kokonaisuudessaan. Tärkeää on
myös vielä arvioida kokonaisuutena vakiokorvauksiin liittyviä säännöksiä
siitä näkökulmasta, toteutuuko sääntelyssä kohtuullinen tasapaino
matkustajien oikeuksien ja lentoliikenteen harjoittajien
velvollisuuksien välillä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments