OM: Hallintokantelujen käsittelyä aiotaan tehostaa

16.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Viranomaisen virheellistä toimintaa tai laiminlyöntiä koskevan hallintokantelun tekemisestä esitetään otettavaksi nykyistä tarkemmat säännökset hallintolakiin

Tavoitteena on tehostaa hallintokanteluihin liittyvää menettelyä ja antaa
viranomaisille enemmän harkintavaltaa kantelujen käsittelyssä.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 16. toukokuuta.

Nykyisin suuri osa hallintokanteluista tutkitaan niiden laadusta
riippumatta täysimittaisessa menettelyssä selvityksineen, kuulemisineen
ja vastineineen. Raskas käsittelytapa vie paljon aikaa ja voimavaroja
eivätkä pitkät käsittelyajat vastaa kansalaisten oikeusturvaodotuksia.
Hallintokantelu ei tähtää päätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen eikä
kanteluun annettu ratkaisu ole valituskelpoinen päätös.

Esityksen mukaan hallintokantelun voisi kuten nykyisinkin tehdä
valtion tai kunnan viranomaisen, siihen virka- tai työsuhteessa olevan
henkilön tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta
menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä.
Hallintokantelu tehtäisiin sille viranomaiselle, jonka tehtävänä on
valvoa kantelun kohteena olevaa toimintaa. Kantelu tulisi tehdä
kirjallisena ja siitä tulisi ilmetä, millä perusteella kantelija pitää
menettelyä virheellisenä.

Kantelujen käsittelyssä lisättäisiin joustavuutta ja viranomaisen
harkintavaltaa. Valvovan viranomaisen tulisi ryhtyä niihin
toimenpiteisiin, joihin se kantelun perusteella katsoo olevan aihetta.
Tätä tulisi tarkastella lain noudattamisen ja oikeusturvan toteutumisen
kannalta.

Jos valvova viranomainen toteaa menettelyn olleen virheellinen tai
laiminlyönnin tapahtuneen, se voisi ohjata valvottavaa kiinnittämällä
huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai ilmaista käsityksensä lain
mukaisesta menettelystä. Vahvin keino olisi huomautuksen antaminen
valvottavalle. Ehdotetut ohjauskeinot vastaavat viranomaisten
kantelukäytännössä vakiintuneita hallinnollisen ohjauksen muotoja.
Laissa ei nykyisin ole säännöksiä hallintokantelujen seuraamuksista.

Kahden vuoden vanhentumisaika hallintokanteluille

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei esityksen
mukaan tutkittaisi, ellei siihen ole erityistä syytä. Lähtökohtana
olisi, että vanhentumisaika alkaa kulua lainvastaiseksi väitetystä
viranomaisen toimesta. Merkitystä voisi olla myös sillä, milloin
kantelija on saanut tiedon ratkaisusta tai toimenpiteestä.

Hallintokantelujen määrät ovat 2000-luvulla voimakkaasti kasvaneet.
Esitetty joustavampi käsittelytapa ja kahden vuoden vanhentumisaika
vähentäisivät täysimittaisesti tutkittavien hallintokantelujen osuutta.
Käsittelyajat lyhenisivät ja viranomaiset voisivat suunnata enemmän
voimiaan ennalta ehkäisevään valvontaan ja ohjaukseen.

Jatkossakin kaikkiin hallintokanteluihin perehdyttäisiin ja niihin annettaisiin ratkaisu.

Odotettavissa oleva käsittelyaika olisi määriteltävä

Esityksellä pyritään myös vahvistamaan toimintatapoja, jotka
korostavat viranomaisten velvoitetta huolehtia hallintoasian
käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisille säädettäisiin
velvollisuus määritellä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille
toimialansa keskeisiin asiaryhmiin kuuluville asioille, joissa
ratkaistaan, saako henkilö hakemansa oikeuden tai edun. Tällaisia ovat
esimerkiksi erilaiset lupa-asiat tai lakisääteisten etuuksien taikka
avustusten myöntäminen.

Viivästysvalituksesta luovuttiin lausuntopalautteen vuoksi

Oikeusministeriössä hallintolainkäytön kehittämishankkeen yhteydessä
toiminut työryhmä ehdotti elokuussa 2008 muun muassa, että hallintoasian
käsittelyn viivästyessä olisi mahdollista tehdä viivästysvalitus
hallintotuomioistuimeen. Lausunnonantajat pitivät kuitenkin
viivästysvalitusta liian raskaana menettelynä.

Saatujen lausuntojen pohjalta valmisteltiin keväällä 2012 uusi
ehdotus käyttöalaltaan rajoitetummasta viivästysvalitusjärjestelmästä,
mutta myös sen toimivuuteen ja tarpeellisuuteen suhtauduttiin varsin
kriittisesti. Lausuntopalautteen perusteella päätettiin luopua
viivästysvalitusjärjestelmän käyttöönotosta. 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments