Oikeusasiamies: Metroliikenteen turvallisuustakeista tulisi säätää lailla

3.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin metroa ei koske mikään ulkopuolinen valvonta

Helsingin metroliikennöinti ja
erityisesti sen turvallisuusvaatimukset ja niiden valvonta tulisi
saattaa lain tasoisen sääntelyn piiriin, katsoo eduskunnan
oikeusasiamies Petri Jääskeläinen tuoreessa päätöksessään.

– Mitä suurempi on toimintaan liittyvä
turvallisuusintressi, sitä suurempi on myös toiminnan sääntelyyn ja
valvontaan liittyvä julkinen intressi.

Metron turvallisuusintressejä on
oikeusasiamiehen mielestä pidettävä poikkeuksellisen suurina, sillä
metroa käyttää vuosittain lähes 58 miljoonaa matkustajaa.  Länsimetron
valmistuttua liikennettä tulee huomattavasti enemmän.


Polkupyöristä säädetään, vaan ei metrosta

Metron toimintaa ja liikennöintiä ei
nykyisellään koske mikään lakitasoinen sääntely, vaan se on järjestetty
kunnallisen itsehallinnon puitteissa. Helsingin kaupungin liikennelaitos
(HKL) määrittää itse metrojärjestelmän turvallisuustason, valvoo sitä
itse ja myös katsastaa oman kalustonsa.

Oikeusasiamies pitää hämmästyttävänä
sitä, että metroliikenne on ainoa liikennöintimuoto, jonka
liikenneturvallisuustekijöistä ja niiden valvonnasta ei ole säädetty
mitään laissa. Tässä suhteessa metroliikenne eroaa kaikista muista
liikennöintimuodoista.

– Esimerkiksi maantielaissa säädetään
lossien kuljettajien kelpoisuusehdoista ja lossien katsastuksesta ja
ajoneuvolaissa on säädetty polkupyörien rakenteesta ja varusteista. Sen
sijaan miljoonia matkustajia vuosittain kuljettava metro on laissa
tuntematon asia.


Kaupungin ohjeistus ei koske ulkopuolisia

Metroliikenteen turvallisuutta
ohjeistaa HKL-liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä metroliikennesääntö.
Siinä määritellään muun muassa turvallisuusvastuita ja
pätevyysvaatimuksia. Sen perusteella myönnetään myös luvat metrojunan
kuljettamiseen sekä liikenteen ohjaamiseen ja valvontaan. Samoin siinä
määrätään metrojunien varusteista ja katsastuksesta.

– Kaikki tämä sääntely on kaupungin
sisäistä ohjeistusta, jonka oikeudellinen asema rinnastuu työnantajan
direktio-oikeuden nojalla antamiin määräyksiin. Sillä ei voida määrätä
ulkopuolisiin kohdistuvista oikeuksista tai velvollisuuksista, toteaa
Jääskeläinen.


Rautatielainsäädäntö ei koske metroa

Metroliikennöintiä ei koske
rautatielainsäädäntö. Se jää myös liikenne- ja viestintäministeriön ja
Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin valvonnan ja toimivaltuuksien
ulkopuolelle. Metroliikennettä ei koske muukaan ulkopuolinen valvonta.

Euroopan unionin oikeudessa
metroliikennejärjestelmät eivät sisälly rautatiealan lainsäädännön
piiriin. Tämä ei kuitenkaan oikeusasiamiehen mukaan tarkoita sitä,
etteikö metroliikennejärjestelmistä voisi tai tulisi säätää lailla
kansallisella tasolla.

Muissa Pohjoismaissa ja Saksassa
metrotoiminnasta on säädetty lakitasolla ja metroliikenteen
turvallisuuden valvonnasta vastaa erillinen viranomaistaho.


Helsinki ei voi valvoa metroa Espoossa

Liikenne- ja viestintäministeriö on
oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa todennut, että se voi
yhteistyössä Trafin ja HKL:n kanssa selvittää, voidaanko metro- ja
raitiovaunujärjestelmää koskevia teknisiä ja turvallisuusmääräyksiä
antaa Trafin määräyksinä. Tämä edellyttäisi lainsäädäntötoimenpiteitä.

Ministeriön mukaan samalla voitaisiin selvittää, miten metroliikenteen valvonta tulisi järjestää sen laajentuessa Espooseen.

HKL-liikelaitoksen johtokunta piti
maaliskuussa uuden metroliikennesäännön hyväksyessään tärkeänä, että HKL
osallistuu Liikenne- ja viestintäministeriössä metroon liittyvän
ohjeistuksen ja lainsäädännön kehitystyöhön ja valmisteluun.


Kaksi kantelua asiasta

Oikeusasiamies tutki asiaa kanteluiden
perusteella. Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry arvosteli
metroliikenteen liikennöintiä ja liikenneturvallisuutta koskevan
lakitasoisen sääntelyn puuttumista, mikä vaikuttaa myös metron
turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden oikeusturvaan.

Toisessa kantelussa arvosteltiin myös
metroliikenteen turvallisuusjärjestelyjä ja metrossa tapahtuneiden
onnettomuuksien tutkintaa.


Esitys liikenneministeriölle

Oikeusasiamies esittää liikenne- ja
viestintäministeriölle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin
metroliikennöinnin ja erityisesti siihen liittyvien
turvallisuusvaatimusten ja niiden valvonnan saattamiseksi lain tasoisen
sääntelyn piiriin. Hän pyytää liikenne- ja viestintäministeriötä
ilmoittamaan toimenpiteistään 31.12.2013 mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments