Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Kosteus- ja homeongelman torjunnassa epäonnistuttu

2.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkastusvaliokunta on erittäin huolestunut vaikutuksista lasten ja nuorten terveyteen

Eduskunnan tarkastusvaliokunta sai torstaina 2. toukokuuta valmiiksi
mietinnön rakennusten kosteus- ja homevaurioista. Valiokunta on kuullut
yli 70 asiantuntijaa sekä saanut 72 taholta kirjalliset
asiantuntijalausunnot. Valiokunta edellyttää 14 toimenpidekohteella
muutoksia kosteus- ja homevaurio-ongelmaan puuttumiseksi.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että viime vuosikymmeninä tehdyillä
toimilla ei ole kyetty vähentämään kosteus- ja homevaurioista aiheutuvia
terveyshaittoja ja kansantaloudellisia menetyksiä eikä torjumaan uusien
kosteusvaurioiden syntymistä.

Keskeisiä syitä on monia. Rakentamisen laadussa ei ole tapahtunut
parannusta ja rakennusten kunnossapidossa ja korjauskulttuurissa on
edelleen merkittäviä puutteita. Toimenpiteitä ei ole kyetty kohdistamaan
terveyshaittojen syihin eikä kielteisten vaikutusten vähentämiseen.
Muita käytännön haittoja ovat osaamisen puute sekä ongelmat
vuosikymmenten ajan käytetyissä menetelmissä ja toimintatavoissa.

Valiokunnan arvion mukaan terveyshaittoja aiheuttavat rakennusten
kosteus- ja homevauriot ovat jopa lisääntyneet ja riski ongelman
pahenemisesta on todellinen.

Nykyisen korjausvelan suuruudeksi on arvioitu 30—50 miljardia euroa.
Valiokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan merkittävien kosteus- ja
homevaurioiden terveyshaittakustannukset ovat 450 miljoonaa euroa
vuodessa. Rakentamisen virheet, rakennusten kunnossapidon laiminlyönnit
ja korjausten lykkäämiset tarkoittavat terveyshaittojen lisääntymistä,
korjauskustannusten kasvua ja korjaustarpeiden lisääntymistä.
Kokonaistilanteen parantamista vaikeuttaa uusissa rakennuksissa
ilmenevät kosteus- ja homevauriot sekä korjausten epäonnistumiset.

Määrällisesti eniten kosteus- ja homevaurioita on yksityisten
omistamissa rakennuksissa. Suhteellisesti eniten vaurioita on kuitenkin
kuntien omistamissa rakennuksissa. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota
koulujen, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten
huonoon kuntoon. Valiokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan merkittävästi
vaurioituneissa kouluissa ja päiväkodeissa on tilojen käyttäjiä 172
000–259 200. Näiden lukujen perusteella voidaan arvioida, että n. 62
000—94 000 peruskoululaista ja 12 000—18 000 lukiolaista altistuu
päivittäin kosteus- ja homevaurioille.

Valiokunta on erittäin huolestunut kosteus- ja homevaurioiden
vaikutuksista lasten ja nuorten terveyteen. Tutkimusten mukaan kosteus-
ja homevaurioilla on ajallinen yhteys astman syntyyn ja pahenemiseen,
hengitystieinfektioihin ja hengitystieoireiluun. Lasten sairastumisriski
astmaan on aikuisia korkeampi ja lapsen altistuminen voi myös lisätä
sairastumisriskiä myöhemmässä iässä.

Inhimillistä hätää aiheuttaa myös se, että oireilevien ja
sairastuneiden potilastutkimukset, hoito ja tuki ovat heikosti
järjestettyjä. Monet sairastuneet ihmiset ovat kokeneet itsensä
väliinputoajiksi ja huonosti kohdelluiksi.  Se, ettei kansalaisille ole
selkeästi kerrottu, mitä aihealueesta tiedetään ja mitä ei tiedetä, on
osoitus huonosta hallintotavasta ja tilanteen hallitsemattomuudesta.
Puutteellinen tiedottaminen on myös heikentänyt kansalaisten luottamusta
viranomaisia kohtaan. Valiokunnan arvio on, että yhteistoiminnan puute
vaikeuttaa tilanteen parantamista ja resurssien tarkoituksenmukaista
kohdentamista.

Tarkastusvaliokunta esittää mietinnön perusteella eduskunnan
hyväksyttäväksi kannanoton, joka sisältää 14 eri toimenpidekohdetta.
Nämä koskevat muun muassa rakentamisen kosteudenhallinnan parantamista,
nykyisen ohjausjärjestelmän uudistamista, osaamisen parantamista,
säädösten muutostarpeita, rakentamisen vastuiden selkeyttämistä,
terveyshaittojen syiden löytämisen parantamista, sekä oireilevien ja
sairastuneiden tutkimusten, hoidon ja tuen parantamista.

Valiokunta edellyttää muutoksia kuntien rakennusten korjauksiin
myönnettäviin valtion tuen ehtoihin. Tuen tulee ohjata ja kannustaa
kuntia rakennusten suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kunnossapitoon sekä
rakennusten elinkaaren oikea-aikaisiin korjauksiin. Lisäksi tulee
selvittää tukiasioiden keskittäminen yhdelle viranomaistaholle.
Päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten
kunnostamiseksi ja terveyshaittojen vähentämiseksi tulee laatia pitkän
aikavälin suunnitelma, jonka toteuttamista tuetaan nykyistä suuremmalla
valtion tuella.

Valiokunta edellyttää, että pienillä resursseilla ansiokkaasti
toiminutta Kosteus- ja hometalkoita jatketaan vuoden 2014 jälkeen ja
että talkoiden toimintaedellytyksiä parannetaan turvaamalla hankkeelle
riittävät voimavarat ja mahdollisuudet pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

Valiokunta edellyttää hallituksen raportoivan edellytettyjen
toimenpiteiden toteuttamisesta ensimmäisen kerran vuodelta 2013
annettavassa hallituksen vuosikertomuksessa. Tässä yhteydessä tulee
selvittää, miten uudis- ja korjausrakentamisen sekä rakennusten
ylläpidon laatua voidaan parantaa merkittävästi ja kuka ottaa
kokonaisvastuun tarkastusvaliokunnan mietinnössä esille otettujen
puutteiden korjaamisesta.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments