Ruotsissa oikeusasiamies esittää rajua kritiikkiä valtioneuvoston kansliaa kohtaan

9.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin oikeusasiamies (JO) on antanut ratkaisun, jossa hän kovin sanoin moittii valtioneuvoston kansliaa perustuslaissa turvatun julkisuusperiaatteen laiminlyönnistä.

JO:n tiedotteesta:

Ett antal likartade anmälningar från journalister med klagomål mot att
Regeringskansliet inte tagit ställning till deras framställningar om att
få ut allmänna handlingar har föranlett en gemensam granskning. Den
visar att det i Regeringskansliet funnits brister i organisation,
ansvarsförhållanden och rutiner som bidragit till att
tryckfrihetsförordningens krav på att allmänna handlingar ska utlämnas
skyndsamt åsidosatts vid upprepade tillfällen.
Granskningen tyder på att bristerna är av grundläggande slag.
Organisationen är inte anpassad till offentlighetsprincipen, och inte
heller till den sedan länge genomförda förändringen av
departementsorganisationen. Det ter sig därvid som om en begäran som inte leder till ett omgående utlämnande av den begärda
handlingen lätt kan hamna i ett ingenmansland, där den skickas runt utan
att vare sig tjänstemän eller statsråd kan hållas ansvariga för långa
handläggningstider eller andra brister som inkräktar på enskildas och
massmediers grundlagsstadgade insynsrätt.
Regeringskansliet synes anse att dess handläggning varit godtagbar. I
beslutet framhålls med anledning av detta att det är särskilt viktigt
att just regeringens kansli respekterar allmänhetens insynsrätt. I motsatt fall är risken stor att inte heller andra myndigheter anser sig
behöva leva efter grundlagens bokstav, vilket på sikt skulle vara ett
hot mot offentlighetsprincipen.

Koko päätös löytyy täältä: http://jo.se/PageFiles/1967/639-2012.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments