Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua EU:n alueella tehostetaan

25.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n neuvosto on kokouksessaan 22. 4 hyväksynyt lopullisesti vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskevan direktiivin ja verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskevan asetuksen

Niiden tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden
toimintaa ja kuluttajansuojaa EU-alueella. Uudet säännökset koskevat
niin kotimaisia kuin valtioiden rajat ylittäviä kuluttajariitoja.

Säännösten täytäntöönpanoaika on kaksi vuotta direktiivin
voimaantulosta eli käytännössä määräykset on saatettava voimaan vuoden
2015 aikana.

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa
on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä
kuluttajariitojen ratkaisemiseksi. Direktiivillä asetetaan näille
elimille minimilaatuvaatimukset, jotka koskevat muun muassa
riippumattomuutta, tarvittavaa asiantuntemusta, tehokkuutta ja
avoimuutta. Lisäksi direktiivillä asetetaan viranomaisille ja
elinkeinonharjoittajille velvollisuus antaa kuluttajille tietoa
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä.

Asetuksen tarkoituksena on perustaa erityisesti rajat ylittäviä
riitoja varten verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, jonka kautta
olisi mahdollista toimittaa valitus toimivaltaiselle riitoja ratkovalle
elimelle. Foorumi ei itse ratkaisisi riitoja, vaan sen tehtävänä olisi
etsiä asiassa toimivaltainen kansallinen riidanratkaisuelin ja välittää
osapuolen valitus tälle. Järjestelmää olisi mahdollista käyttää verkossa
tehtyihin kauppa- ja palvelusopimuksiin liittyvissä riidoissa.
Kansalliset ratkaisuelimet on tarkoitus liittää foorumiin, ja niillä
olisi mahdollisuus toteuttaa riidanratkaisumenettely foorumin kautta.

Suomessa toimivia vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä ovat ennen
muuta kuluttajariitalautakunta, pankkilautakunta, vakuutuslautakunta ja
arvopaperilautakunta, ja direktiivin ja asetuksen kansalliset
vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea näiden elinten toimintaan.

Oikeusministeriön alustavan arvion mukaan uusi sääntely ei muuta
näiden elinten perustoimintaperiaatteita. Uutta on kuitenkin muun muassa
se, että direktiivissä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asia tulee
ratkaista vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä. Tarkemmat vaikutukset
arvioidaan täytäntöönpanotyön yhteydessä.

Oikeusministeriön asiaa koskeva tiedote

Eu:n neuvoston tiedote (sivulla 24 on asiasta)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments