Euroopan komissio: Europolista EU:n lainvalvonta-alan yhteistyön ja koulutuksen keskus

2.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komission ehdotuksentarkoituksena on tehostaa EU:n lainvalvontaviraston (Europol) toimintaa tietojen keräämisessä ja analysoinnissa ja näiden analyysien jakamisessa jäsenvaltioiden kanssa

Näin Europol voi tarjota kansallisille
lainvalvontaviranomaisille konkreettisempaa ja kohdennetumpaa tukea
rajatylittävässä yhteistyössä ja tutkimuksissa. Ehdotus myös lisää
Europolin vastuuvelvollisuutta suhteessa Euroopan parlamenttiin ja
kansallisiin parlamentteihin ja parantaa henkilötietojen suojaa.

Lisäksi uusi asetus vahvistaa yhteyksiä
koulutuksen ja operatiivisen toiminnan tuen välillä, koska sen nojalla
Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) yhdistetään Europoliin, joka ryhtyy
vastaamaan poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten yhteisten
koulutus- ja vaihto-ohjelmien järjestämisestä.


Järjestäytyneet
rikollisverkostot toimivat monimutkaisemmin, monipuolisemmin ja
kansainvälisemmin kuin koskaan aiemmin. Vakavat rikokset kuten
ihmiskauppa, huumeiden ja aseiden laiton kauppa, korruptio,
maksukorttirikokset, verkkorikollisuus ja terrorismirikokset aiheuttavat
uhreille vakavia haittoja ja talouselämässä laaja-alaista vahinkoa. Ne
myös heikentävät kansalaisten turvallisuudentunnetta. Jotta jäsenvaltiot
voisivat vastata näihin uhkatekijöihin asianmukaisella tavalla, niiden
on voitava tehdä sujuvasti yhteistyötä yli rajojen, käyttää tietoja ja
analyyseja tehokkaasti ja saada tutkimusten suorittamiseen tarvittavaa
operatiivista tukea.

Komission ehdotuksen mukaan Europolin roolia Euroopan lainvalvontavirastona vahvistetaan seuraavin keinoin:

 1. Jotta
  Europolista voisi tulla todellinen vakavaa rikollisuutta koskevasta
  tietojenvaihdosta ja analysoinnista vastaava EU:n keskus, asetuksella
  vahvistetaan ja selkeytetään jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa
  Europolille tietoja. Lisäksi tutkimuksiin kohdennetaan taloudellista
  tukea. Europol laatii vuosittain kertomuksen jäsenvaltioiden
  toimittamien tietojen määrästä ja laadusta.

 2. Europolin
  tietojenkäsittelyarkkitehtuuri uudistetaan, jotta Europol voi helpommin
  havaita yhteyksiä sen hallussa jo olevien tietojen välillä ja analysoida
  niitä. Euroopan tietosuojavaltuutettu saa tehtäväkseen Europolin
  ulkoisen tietosuojavalvonnan, minkä lisäksi Europolin tietojenkäsittelyn
  kohteena olevien yksilöiden oikeuksia parannetaan.

 3. Asetuksella yhdistetään Europol ja
  CEPOL yhdeksi virastoksi, jonka sijaintipaikaksi tulee Alankomaiden
  Haagissa sijaitseva Europolin päämaja. Näin luodaan synergioita ja
  tehostetaan toimintaa. Yhdistämällä Europolin taitotieto operatiivisen
  poliisiyhteistyön alalla CEPOLin kokemukseen ja asiantuntemukseen alan
  koulutuksesta voidaan lujittaa yhteyksiä näiden kahden toiminta-alan
  välillä. Näin vältetään myös kahden viraston tukitoimintojen
  päällekkäisyys, ja kertyvät säästöt voidaan sijoittaa uudelleen
  koulutustoimintaan. Taustalla on viime vuonna tehty toimielinten sopimus
  erillisvirastoista. Erillisvirastoja koskevan ns. yhteisen
  lähestymistavan avulla pyritään kaikkien EU:n erillisvirastojen
  johdonmukaisuuden, tehokkuuden, vastuullisuuden ja avoimuuden
  parantamiseen muun muassa etsimällä synergiaetuja ja tarvittaessa
  yhdistämällä virastoja.

 4. Europolin parlamentaarisen
  valvonnan tehostamiseksi Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit
  antavat lausuntonsa Europolin strategisesta monivuotisesta
  työohjelmasta. Sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit
  saavat tietoja Europolin toiminnasta vuotuisten toimintakertomusten ja
  tilinpäätösten sekä uhka-arvioiden, strategisten analyysien ja yleisten
  tilannekatsausten välityksellä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments