Euroopan komissio ehdottaa tavaramerkkisuojan saannin helpottamista ja suojan lujittamista

4.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmiä edullisemmiksi, nopeammiksi, luotettavammiksi ja ennakoitavammiksi

Ehdotetulla
uudistuksella parannettaisiin yritysten innovointiolosuhteita ja
mahdollisuutta hyödyntää tavaramerkkien tehokkaampaa suojaamista
väärennöksiltä ja myös EU:n alueen kautta kulkevilta väärennetyiltä
tavaroilta.


Maksujen
osalta komissio ehdottaa “one-class-per-fee” -periaatetta, jota
sovelletaan sekä yhteisön tavaramerkin että kansallisten tavaramerkkien
hakemuksiin. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset – erityisesti
pk-yritykset – voivat hakea tavaramerkkisuojaa todellisten
liiketoimintatarpeidensa mukaan ja kustannuksin, jotka kattavat vain
niiden omat tarpeet. Nykyisessä järjestelmässä tavaramerkin
rekisteröintimaksu mahdollistaa enintään kolmen tavara- tai
palveluluokan rekisteröinnin. Tarkistetussa järjestelmässä tavaramerkki
voidaan rekisteröidä myös vain yhtä tavara- tai palveluluokkaa varten.
EU:n tasolla yritykset selviävät siten vastedes huomattavasti
alhaisemmin kustannuksin hakiessaan suojaa vain yhtä tavara- tai
palveluluokkaa varten.


Ehdotetulla tarkistuksella halutaan
edistää innovointia ja talouskasvua parantamalla EU:n tavaramerkkien
rekisteröintijärjestelmien saatavuutta ja tehokkuutta seuraavin toimin:

 • Rekisteröintimenettelyjä
  yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan, myös jäsenvaltioiden tasolla,
  käyttäen vertailukohtana yhteisön tavaramerkkijärjestelmää.

 • Voimassa olevia säännöksiä
  nykyaikaistetaan ja oikeusvarmuutta lisätään muuttamalla vanhentuneita
  säännöksiä, poistamalla epäselvyyksiä, täsmentämällä
  tavaramerkkioikeuksien soveltamisalaa ja niihin kohdistuvia rajoituksia
  sekä ottamalla säännöksissä huomioon unionin tuomioistuimen laaja
  oikeuskäytäntö.

 • EU:n alueen kautta kulkevien väärennettyjen tavaroiden torjuntakeinoja parannetaan.

 • Jäsenvaltioiden
  tavaramerkkivirastojen ja EU:n tavaramerkkiviraston (sisämarkkinoiden
  harmonisointivirasto eli OHIM) välistä yhteistyötä helpotetaan
  käytäntöjen lähentämiseksi ja yhteisten välineiden kehittämiseksi.

Ehdotettu paketti sisältää kolme aloitetta:

 • jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä vuonna 1989 annetun direktiivin (nyt kodifioituna direktiivinä 2008/95/EY) uudelleenlaadinta

 • yhteisön tavaramerkistä vuonna 1994 annetun asetuksen (nyt kodifioituna asetuksena 207/2009/EY) tarkistaminen

 • maksuista sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle vuonna 1995 annetun komission asetuksen (2869/95) tarkistaminen.

Direktiivin
uudelleenlaadinta ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen
tarkistus ovat lainsäädäntöehdotuksia, jotka Euroopan parlamentti ja
neuvosto hyväksyvät yhteispäätösmenettelyssä. Maksuja koskevan asetuksen
muutosehdotuksen tapauksessa noudatetaan erilaista menettelyä. Komissio
hyväksyy sen täytäntöönpanosäädöksenä, ja sen vuoksi se edellyttää
ennakkohyväksyntää OHIMin maksuihin liittyvissä kysymyksissä
toimivaltaiselta komitealta. Komitean ensimmäinen kokous järjestetään
ennen kesää maksuja koskevan muutetun asetuksen hyväksymiseksi vuoden
loppuun mennessä.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments