Eu:n tuomioistuimen tuomio työn tekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa

19.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiassa oli kyse ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgarie) oli esittänyt

Ennakkoratkaisupyyntö
koski työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.10.1980 annetun
neuvoston direktiivin 80/987/ETY (EYVL L 283, s. 23; jäljempänä
direktiivi 80/987), sellaisena kuin se on muutettuna 23.9.2002 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/74/EY (EYVL L 270,
s. 10; jäljempänä direktiivi 80/987), 2 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Pyyntö
on esitetty riita-asiassa, jossa kantajana on Meliha Veli Mustafa ja
vastaajana ”Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnitsite i
sluzhitelite kam Natsionalnia osiguritelen institut” (työntekijöiden
palkkaturvasta kansallisessa sosiaaliturvajärjestelmässä vastaavan
laitoksen johtaja, jäljempänä palkkaturvalaitoksen johtaja) ja jossa on
kyse päätöksestä, jolla palkkaturvalaitoksen johtaja oli hylännyt
maksuvaatimuksen, joka koski saatavia, jotka kantajalla oli
maksukyvyttömyysmenettelyyn asetetulta työnantajaltaan.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Työntekijöiden
suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiiviä 2008/94/EY on tulkittava siten, ettei se
velvoita jäsenvaltioita säätämään työntekijöiden saatavien turvaamisesta
kussakin heidän työnantajaansa kohdistetun maksukyvyttömyysmenettelyn
vaiheessa. Direktiivi ei myöskään ole esteenä sille, että jäsenvaltiot
säätävät ainoastaan työntekijöiden sellaisten saatavien turvaamisesta,
jotka ovat syntyneet ennen sen tuomion merkitsemistä kaupparekisteriin,
jolla velallisen saneerausmenettely on aloitettu, vaikka tällä tuomiolla
ei määrätäkään työnantajan toimintaa lopetettavaksi

Lisätietoa  asiasta C-247/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments