Eu:n tuomioistuimen tuomio sirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

12.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työtön rajatyöntekijä voi saada työttömyyskorvausta vain asuinjäsenmaastaan, vaikka hän olisi säilyttänyt erityisen läheisiä yhteyksiä siihen valtioon, jossa hän viimeksi työskenteli

Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) oli tehnyt ennakkoratkaisupyynnön, joka koski
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaisesta 29.4.2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004
(EUVL L 166, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.9.2009 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 988/2009 (EUVL L
284, s. 43; jäljempänä asetus N:o 883/2004), 65 artiklan ja 87 artiklan
8 kohdan, SEUT 45 artiklan ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta
yhteisön alueella 15.10.1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1612/68 (EYVL L 257, s. 2) 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaispyyntö
on esitetty asioissa, joissa vastakkain ovat yhtäältä F. P. Jeltes, M.
A. Peeters ja J. G. J. Arnold ja toisaalta Raad van bestuur van het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ja joka koskee sitä, että
viimeksi mainittu on hylännyt heidän hakemuksensa, jotka koskivat
etuuksien saamista tai niiden maksamisen jatkamista työttömyysturvalain
(Werkloosheidswet) nojalla.


Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna
16.9.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 988/2009, voimaantulon jälkeen tämän asetuksen 65 artiklan
säännöksiä ei ole tulkittava asiassa 1/85, Miethe, 12.6.1986 annetun
yhteisöjen tuomioistuimen tuomion valossa. Kokonaan työttömän
rajatyöntekijän, joka on säilyttänyt sellaiset henkilökohtaiset ja
ammatilliset siteet viimeiseen työskentelyjäsenvaltioonsa, että hänellä
on siellä parhaat mahdollisuudet palata työelämään, osalta kyseinen 65
artikla on ymmärrettävä siten, että tällainen työntekijä voi sen nojalla
lisäksi ilmoittautua kyseisen jäsenvaltion työvoimaviranomaisten
käytettäväksi, mutta hän ei voi saada sieltä työttömyyskorvauksia vaan
voi ainoastaan käyttää siellä palveluja uudelleen työllistymistä varten.

2)      Työntekijöiden vapaata
liikkuvuutta koskevia sääntöjä, jotka vahvistetaan erityisesti SEUT 45
artiklassa, on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että
viimeinen työskentelyjäsenvaltio kieltäytyy kansallisen lainsäädäntönsä
perusteella myöntämästä sellaiselle kokonaan työttömäksi joutuneelle
rajatyöntekijälle, jolla on tässä jäsenvaltiossa parhaat mahdollisuudet
palata työelämään, työttömyyskorvausta sillä perusteella, että kyseinen
työntekijä ei asu tämän jäsenvaltion alueella, koska asetuksen N:o
883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 988/2009, 65
artiklan säännösten mukaisesti on sovellettava asuinjäsenvaltion
lainsäädäntöä.

3)      Asetuksen N:o
883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 988/2009, 87
artiklan 8 kohdan säännöksiä on sovellettava sellaisiin kokonaan
työttömiin rajatyöntekijöihin, jotka viimeiseen
työskentelyjäsenvaltioonsa säilyttämänsä siteet huomioon ottaen saavat
sieltä työttömyyskorvauksia tämän jäsenvaltion lainsäädännön perusteella
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna
2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena
kuin se on muutettuna 17.6.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008, 71 artiklan mukaisesti.Asetuksen
N:o 883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o
988/2009, 87 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua käsitettä ”tilanne säilyy
muuttumattomana” on arvioitava kansallisen sosiaaliturvalainsäädännön
kannalta. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on selvittää, täyttävätkö
Peetersin ja Arnoldin kaltaiset työntekijät tässä lainsäädännössä
säädetyt edellytykset voidakseen hakea heille kyseisen lainsäädännön
nojalla asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan
tasalle saatettuna asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella N:o 592/2008, 71 artiklan mukaisesti maksettujen
työttömyyskorvausten maksamisen jatkamista.

Linkki tuomion asiakirjoihin

Tuomioistuimen tiedote: N:o 39/2013

: 11 päivänä huhtikuuta 2013

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-443/11

Jeltes ym.

Siirtotyöläisten sosiaaliturva

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments