Valtioneuvoston viestintäosasto : Unionin tuomioistuimen tuomio jätedirektiiviä, REACH-asetusta ja jätteen käsitettä koskevassa asiassa

5.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 7. maaliskuuta tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa, joka koskee Lapissa sijaitsevan Raittijärven pitkospuupolun ympäristövaikutuksia

Polku on rakennettu käyttäen sen alusrakenteessa ns. CCA-liuoksella
kyllästettyjä, aiemmin puhelinpylväinä käytettyjä, puupylväitä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnössään esittämissä
kysymyksissä on pääpiirteissään kyse siitä, ovatko puupylväät nykyisessä
käyttömuodossaan pitkospuiden rakenteena unionin oikeuden mukaan
jätettä sekä siitä, miten unionin kemikaalilainsäädäntö (REACH-asetus
(EY) N:o 1907/2006) mahdollisesti vaikuttaa asian arviointiin. Asiassa
tulevat tarkasteltavaksi myös kysymykset siitä, milloin ongelmajäte voi
lakata olemasta jätettä ja miten laajasti unionin kemikaalilainsäädäntöä
on yhdenmukaistettu. Korkein hallinto-oikeus on nostanut esiin myös
kysymyksiä unionin kemikaalilainsäädännön suhteesta kansalliseen
ympäristönsuojelulainsäädäntöön.

Suomi on katsonut, että REACH-asetuksella voi pääasian kaltaisissa
olosuhteissa olla merkitystä arvioitaessa sitä, lakkaako jäte olemasta
jätettä jätedirektiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Suomi
on katsonut myös, että REACH-asetuksella on yhdenmukaistettu
valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä koskevat vaatimukset
siten, että CCA-kyllästettyjen puupylväiden asetuksen mukaista uudelleen
käyttöä ei voida estää ympäristösuojelua koskevien kansallisten
säännösten perusteella.

Julkisasiamies Kokott katsoi 13.12.2012 antamassaan
ratkaisuehdotuksessa, että jätedirektiivin 6 artiklan 4 kohdan
ensimmäisen virkkeen perusteella vaaralliset jätteet lakkaavat olemasta
jätettä, jos voidaan olettaa, että niiden haltija ei enää poista, aio
poistaa tai ole velvollinen poistamaan niitä käytöstä, koska niiden
hyödyntäminen vastaa käyttöä, joka on nimenomaan sallittua
REACH-asetuksen 128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
yhdenmukaistettujen säännösten mukaisesti. Koska REACH-asetuksen 128
artiklan 2 kohdassa on yhdenmukaistettu seosten ja esineiden
valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä koskevat vaatimukset,
ankarammat ympäristönsuojelua koskevat kansalliset vaatimukset ovat
mahdollisia ainoastaan REACH-asetuksen vaatimusten, esimerkiksi 129
artiklan, tai SEUT 114 artiklan 5 kohdan perusteella.

Lisätietoa

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin
tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä
niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana.
Linkki asiaan C-358/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments