Euroopan komissio ryhtyy analysoimaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä aiempaa laajemmin

27.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio julkaisi tänään uuden vertailuvälineen, EU:n oikeusalan tulostaulun. Sillä edistetään toimivia oikeusjärjestelmiä Euroopan unionissa.

EU:n oikeusalan tulostaulu” tarjoaa puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja oikeusjärjestelmien toiminnasta
EU:n 27 jäsenvaltiossa. Oikeusjärjestelmien laadun, riippumattomuuden
ja toimivuuden parantaminen on jo nyt osa EU-ohjausjakson mukaista
talouspolitiikan koordinointia, jolla luodaan perusta talouskasvun
elpymiselle ja työpaikkojen luomiselle.

Oikeusjärjestelmien
tehokkuus on ratkaisevan tärkeää kasvun kannalta: luottamus
oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen vaikuttaa suoraan siihen,
uskalletaanko talouteen investoida. Kansallisilla tuomioistuimilla on
olennainen rooli EU:n lainsäädännön noudattamisessa, joten kansallisten
oikeusjärjestelmien tehokkuus luo pohjan EU:n lainsäädännön tehokkaalle
täytäntöönpanolle. Kansallisten oikeusjärjestelmien puutteet eivät siten
ole ainoastaan kyseisen jäsenvaltion ongelma. Ne voivat vahingoittaa
myös EU:n sisämarkkinoiden toimintaa ja vastavuoroiseen tunnustamiseen
ja yhteistyöhön perustuvien EU:n välineiden täytäntöönpanoa. Lisäksi ne
heikentävät suojelua, jota kansalaisilla ja liikeyrityksillä on oikeus
odottaa hyödyntäessään EU:n lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan.

Vuoden 2013 oikeusalan tulostaulu
keskittyy oikeusjärjestelmän tunnusmerkkeihin, jotka parantavat osaltaan
liiketoiminta- ja investointiympäristöä. Siinä tarkastellaan
erityisesti siviili- ja kauppaoikeustapausten tehokkuusindikaattoreita,
joilla on merkitystä kauppaoikeudellisten riita-asioiden
ratkaisemisessa. Tulostaulu kattaa myös hallintotuomioistuimet, sillä
näillä on liiketoimintaympäristössä tärkeä rooli esimerkiksi silloin,
kun on kyse toimilupien myöntämisestä tai erimielisyyksistä
veroviranomaisten tai kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa.

Ensimmäisestä tulostaulusta voidaan nostaa esiin mm. seuraavat keskeiset seikat:

 • Oikeudenkäyntien kestossa on
  huomattavia eroja EU:n jäsenvaltioiden välillä. Joka kolmannessa
  jäsenvaltiossa oikeudenkäynti kestää ainakin kaksi kertaa niin kauan
  kuin suurimmassa osassa jäsenvaltioista. Ongelmat voivat lisäksi
  kasautua, kun asioiden matala selvitysaste kasvattaa vireillä olevien
  asioiden määrää.

 • Seurannalla ja arvioinnilla voidaan
  parantaa oikeudenkäyntien nopeutta ja laatua. Useimmissa
  jäsenvaltioissa on kattava valvontajärjestelmä, mutta monet ovat jääneet
  tässä suhteessa muista jälkeen.

 • Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt, kuten sovittelu, vähentävät tuomioistuinten työtaakkaa. Niitä olisikin käytettävä laajemmin.

 • Käsitykset kansallisten oikeusjärjestelmien riippumattomuudesta vaihtelevat
  suuresti. Vaikka monet jäsenvaltiot kuuluvat maailman kärkikymmenikköön
  siinä, miten riippumattomina niiden oikeuslaitoksia pidetään, tietyissä
  jäsenvaltioissa oikeusjärjestelmää käyttävät liikeyritykset arvioivat
  järjestelmän riippumattomuuden varsin heikoksi.

Seuraavat vaiheet

Tämän vuoden tulostaulussa esille
tulleet seikat otetaan huomioon EU-ohjausjaksoon kuuluvien maakohtaisten
analyysien valmistelussa, johon liittyy myös avoin vuoropuhelu
jäsenvaltioiden kanssa. Joissain tapauksissa vuoropuhelu johtaa siihen,
että komissio antaa toukokuussa maakohtaiset suositukset, jotka tämän
jälkeen toimitetaan hyväksyttäviksi EU-maiden johtajille, jotka
kokoontuvat kesäkuussa Eurooppa-neuvostoon. Jäsenvaltioiden olisi tämän
jälkeen sisällytettävä tämä poliittinen ohjaus vuotuiseen
talousarvioonsa ja muuhun lainsäädäntöönsä.


Euroopan
komissio kehottaa tulostaulun perusteella jäsenvaltioita, Euroopan
parlamenttia ja kaikkia sidosryhmiä osallistumaan avoimeen vuoropuheluun
siitä, kuinka EU:n kansallisia oikeusjärjestelmiä voitaisiin parantaa
edelleen EU-ohjausjakson puitteissa. EU-maiden oikeusministerit
keskustelivat 8. maaliskuuta kokoontuneessa oikeusasioiden neuvostossa (
MEMO/13/173)
ensimmäisen kerran siitä, miten tehokkaat oikeusjärjestelmät voivat
osaltaan edistää talouskasvua. Komissio aikoo lisäksi käynnistää
laajemman keskustelun oikeuslaitoksen asemasta EU:ssa. Ensimmäiseksi
järjestetään oikeusasioita käsittelevä korkean tason konferenssi 21.–22.
marraskuuta 2013.

TaustaOikeusjärjestelmien laadun, riippumattomuuden ja toimivuuden parantaminen kuuluu jo nyt EU-ohjausjakson
mukaiseen talouspolitiikan koordinointiin. Vuonna 2012 havaittiin, että
kuudella EU:n jäsenvaltiolla (Bulgaria, Italia, Latvia, Puola, Slovenia
ja Slovakia) on tällä alalla ongelmia erityisesti liittyen
oikeudenkäyntien kestoon ja oikeuslaitoksen rakenteeseen. Kansallisten
oikeuslaitosten uudistaminen oli kiinteä osa talouden sopeutusohjelmia
Kreikassa, Irlannissa, Latviassa ja Portugalissa.


EU:n
oikeusalan tulostaulun tavoitteena on tarkastella järjestelmällisesti
kansallisten oikeusjärjestelmien toimintaa ja antaa siitä tietoa
vuotuisen kasvuselvityksen perusteella laadittavia maakohtaisia suosituksia
varten. Tulostaulu auttaa näin sekä EU:ta että sen jäsenvaltioita
tarjoamaan kansalaisille ja liikeyrityksille aiempaa toimivamman
oikeusjärjestelmän, mikä puolestaan auttaa vahvistamaan
kasvustrategioita sekä jäsenvaltioissa että koko EU:ssa.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments