Eu:n tuomioistuimen tuomio ympäristovaikutusten arvioinnista

15.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ympäristö – Direktiivi 85/337/ETY – Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi – Luvan myöntäminen tällaiselle hankkeelle ilman asianmukaista arviointia – Kyseisen arvioinnin tavoitteet – Edellytykset, joiden täyttyessä oikeus korvaukseen syntyy – Korvausoikeus, kun kyse on yksityisten suojaamisesta taloudellisilta vahingoilta

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden
ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.1985 annetun neuvoston
direktiivin 85/337/ETY (EYVL L 175, s. 40), sellaisena kuin se on
muutettuna 3.3.1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/11/EY (EYVL L
73, s. 5) ja 26.5.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivillä 2003/35/EY (EUVL L 156, s. 17; jäljempänä direktiivi
85/337), 3 artiklan tulkintaa.

Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Jutta Leth,
Itävallan tasavalta ja Land Niederösterreich (Niederösterreichin
osavaltio) ja joka koskee Lethin vaatimusta, joka koskee yhtäältä
korvausta taloudellisesta vahingosta, jota hän väittää kärsineensä sen
vuoksi, että hänen asuinkäytössä olevan talonsa arvo on alentunut
Wien-Schwechatin (Itävalta) lentokentän laajentamisen seurauksena, ja
toisaalta sen toteamista, että pääasian vastapuolet ovat vastuussa
tulevista vahingoista.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:


Tiettyjen
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista
27.6.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se
on muutettuna 3.3.1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/11/EY ja
26.5.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2003/35/EY, 3 artiklaa on tulkittava siten, että kyseisen artiklan
mukaiseen ympäristövaikutusten arviointiin ei kuulu niiden vaikutusten
arviointi, jotka kyseisellä hankkeella on kiinteän ja irtaimen
omaisuuden arvoon. Taloudelliset vahingot kuuluvat kuitenkin kyseisen
direktiivin suojatavoitteeseen siltä osin kuin ne ovat julkisen tai
yksityisen hankkeen ympäristövaikutusten suoria taloudellisia
seurauksia.

Ympäristövaikutusten
arvioinnin laiminlyöminen kyseisen direktiivin vaatimusten vastaisesti
ei anna unionin oikeuden mukaan – ellei valtion vastuuta koskevista
vähemmän rajoittavista kansallisista oikeussäännöistä muuta johdu –
lähtökohtaisesti sellaisenaan yksityiselle oikeutta saada korvausta
puhtaasta varallisuusvahingosta, joka johtuu hänen kiinteistönsä arvon
alenemisesta kyseisen hankkeen ympäristövaikutusten seurauksena.
Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin tarkastettava, täyttyvätkö
korvauksen saamista koskevaan oikeuteen sovellettavat unionin oikeuden
vaatimukset, kuten muun muassa se, että aiheutuneet vahingot ovat
välittömässä syy-yhteydessä väitettyyn rikkomiseen.

Linkki asiaan C-420/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments