Ennakkoratkaisu alihintaisen omien osakkeiden lunastuksen verotuskohtelusta sukupolvenvaihdoksena

21.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuopion HAO: Lahjaverotus Sukupolvenvaihdos Yhtiön omien osakkeiden lunastaminen
Alihinta

X Oy:n osakkeista A omisti 182 osaketta ja hänen puolisonsa B omisti
18 osaketta. Suunnitellussa sukupolvenvaihdosluovutuksessa oli tarkoitus
siirtää luopujaosakkaiden A:n ja B:n omistus jatkajaosakkaille eli
heidän pojilleen C:lle ja D:lle siten, että A lahjoittaa C:lle 90
osaketta ja D:lle 35 osaketta. Lisäksi X Oy hankkii
voitonjakokelpoisilla varoillaan A:lta 30 osaketta ja B:ltä 18 osaketta
maksamalla osakkeista 76 prosenttia niiden käyvästä arvosta. A:n oli
tarkoitus jäädä järjestelyn jälkeen yhtiöön vähemmistöomistajaksi 27
osakkeella. C:llä tuli olemaan 90 osaketta ja D:llä 35 osaketta.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa oli kysytty, mikä on C:lle ja D:lle
määräytyvän lahjaveron ja sen huojennuksen määrä perintö- ja
lahjaverolain 55 §.n mukaan, kun A lahjoittaa heille X Oy:n osakkeita
hakemuksessa kuvatuin tavoin. Lisäksi hakemuksessa oli kysytty, että
aiheutuuko C:lle ja D:lle lahjaveroseuraamuksia, kun X Oy hankkii omia
osakkeitaan A:lta ja B:ltä hakemuksessa selostetuin tavoin maksamalla 76
prosenttia niiden käyvästä arvosta.

Ennakkoratkaisun mukaan hakemuksessa selostetuissa olosuhteissa C:n
on suoritettava A:lta saamastaan 501 487,64 euron määräisestä lahjasta
lahjaveroa 20 755 euroa. D:n on suoritettava A:lta saamastaan 195 022,97
euron määräisestä lahjasta lahjaveroa 6 728 euroa. Kun X Oy maksaa
A:lle ja B:lle heiltä hankkimistaan osakkeista 76 prosenttia niiden
käyvästä arvosta eli enemmän kuin 3/4, osakkeiden hankkimisesta ei synny
lahjaa C:lle ja D:lle.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta
hallinto-oikeus kumosi ennakkoratkaisun ja palautti asian
Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi oikean lahjojen määrän ja
niistä menevän veron määrittelemiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa oli kysymys siitä, vaikuttaako X
Oy:n luopujaosakkaille A:lle ja B:lle maksama alihintainen vastike
jatkajaosakkaiden C:n ja D:n lahjaverotukseen.

Hallinto-oikeuden mukaan kysymyksessä olevan osakkeiden lunastuksen
osapuolet ovat yksityisoikeudellisesti luopujaosakkaat A ja B sekä X Oy.
Jatkajaosakkaat C ja D eivät suorita vastiketta lainkaan, vaan
luopujaosakkaiden saaman lunastushinnan suorittaa sukupolvenvaihdoksen
kohteena oleva X Oy. Yhtiön maksamaa alihintaista lunastushintaa ei
esitetyissä oloissa voida katsoa jatkajaosakkaiden maksamaksi
vastikkeeksi eikä oikeustoimessa ole itsessään kysymys luopujaosakkaiden
lahjasta jatkajaosakkaille. X Oy:n maksamalla lunastushinnalla voi
kuitenkin olla vaikutusta jatkajaosakkaiden lahjaverotukseen, kun
arvioidaan lahjana saatavien osakkeiden arvoa.

Samassa intressipiirissä tapahtuvat lahjoitukset ja osakkeiden
lunastus X Oy:lle on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti.
Osakkeiden lunastushinta on nimenomaisesti ja tarkasti määritetty
alihintaiseksi. Lunastuksessa käytettävä arvo on 76 prosenttia
lahjoitetuille osakkeille määritetystä osakkeiden käyvästä arvosta.
Täten järjestelyssä luopujaosakkaiden varallisuuden arvo vähenee yhtiön
maksaman lunastuksen alihintaisuuden verran ja jatkajaosakkaiden
varallisuus lisääntyy heidän lahjoituksena saamien osakkeiden arvon
noustessa.

Lahjoitettujen osakkeiden lahjaverotusta varten tehtävässä arvon
määrittämisessä tulee ottaa huomioon jo lahjoitushetkellä tiedossa oleva
edellä kuvattu kokonaisjärjestely. Sillä seikalla, että osakkeiden
lahjoittaminen ja lunastaminen tapahtuvat eri oikeustoimin ja eri
oikeussubjektien kesken ei ole tämän asian arvioinnissa merkitystä.
Keskeistä on määrittää jatkajaosakkaille lahjoitettavien osakkeiden arvo
ottaen huomioon ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattu aiottu järjestely
kokonaisuudessaan.

Koska X Oy:n alihintaisella lunastushinnalla on vaikutusta
jatkajaosakkaiden lahjaverotukseen, ja kun sitä ei ollut lahjoitettujen
osakkeiden lahjaverotuksessa otettu huomioon, hallinto-oikeus kumosi
ennakkoratkaisun ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen
käsiteltäväksi oikean lahjojen määrän ja niistä menevän veron
määrittelemiseksi. Hallinto-oikeuden mukaan uutta ennakkoratkaisua
tehtäessä oli lahjoitettavien osakkeiden arvostuksessa otettava
huomioon, että alihintainen lunastus korottaa yhtiön ulkona olevien
osakkeiden arvoa.

Kuopion HAO 12.3.2013 13/0100/1

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments