Euroopan oikeusasiamies: Asianmukaisten perustelujen väitetty puuttuminen päätökselle lopettaa määräysten rikkomista koskevan valituksen käsittely

12.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija, joka on ranskalainen maataloustuottajien yhdistys, teki Euroopan komissiolle valituksen siitä, etteivät Ranskan viranomaiset noudata eläinlääkkeiden rinnakkaistuontia koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Valituksessa väitettiin, ettei Ranska salli eläinlääkäreiden,
maataloustuottajien, apteekkarien ja muiden vähittäismyyjien osallistua
eläinlääkkeiden rinnakkaistuonnissa sovellettavaan yksinkertaistettuun
lupamenettelyyn. Sen mukaan Ranskan viranomaiset kieltävät
osallistumisen yksinkertaistettuun lupamenettelyyn myös tukkumyyjiltä,
joilla on lupa myydä eläinlääkkeitä muissa jäsenvaltioissa.

Komissio
aloitti määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn ja lähetti Ranskan
viranomaisille virallisen ilmoituksen. Sen perusteella Ranskan
viranomaiset muuttivat eläinlääkkeiden rinnakkaistuontiin sovellettavaa
yksinkertaistettua lupamenettelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä.
Siitä syystä komissio päätti lopettaa valituksen käsittelyn.
Oikeusasiamiehelle tekemässään kantelussa yhdistys väitti, etteivät
valituksen käsittelyn lopettamisesta tehdyssä komission päätöksessä
esitetyt perustelut olleet riittäviä ja vakuuttavia. Se vaati komissiota
joko peruuttamaan päätöksensä lopettaa valituksen käsittely tai
aloittamaan uuden määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn Ranskan
viranomaisia vastaan.

Lausunnossaan komissio totesi, ettei
eläinlääkkeiden rinnakkaistuontia voida sallia, ellei eläinlääkkeitä
koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY asiaa
koskevia säännöksiä noudateta. Lyhyesti sanottuna eläinlääkkeiden
rinnakkaistuonti on komission mukaan yleensä sallittua
maataloustuottajille, eläinlääkäreille, apteekkareille ja tukkumyyjille,
jos ne noudattavat direktiivissä annettuja eläinlääkkeiden
tukkukauppaa, hallussapitoa ja toimitusta sekä lääkevalvontaa koskevia
erityissäännöksiä.

Oikeusasiamies katsoi, ettei komissio ollut
perustellut asianmukaisesti päätöstään lopettaa määräysten rikkomista
koskevan valituksen käsittely. Sen vuoksi hän esitti komissiolle
suositusluonnoksen. Komissio käynnisti suositusluonnoksen mukaisesti
uuden määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn, jossa käsiteltiin
tukkumyyjille asetettuja rajoituksia eläinlääkkeiden rinnakkaistuojana
toimimiselle. Oikeusasiamies katsoi komission ryhtyneen asianmukaisiin
toimenpiteisiin suositusluonnoksen noudattamiseksi. Näin ollen hän
päätti asian käsittelyn.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments