Eu:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

28.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Ratkaisut, jotka on annettu henkilön ollessa poissa oikeudenkäynnistä – Vastaajan poissa ollessa määrätyn rangaistuksen täytäntöönpano – Mahdollisuus tuomiolla ratkaistun asian uudelleentarkasteluun

Asiassa oli kyse  ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Tribunal Constitucional (Espanja) on
esittänyt

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden
välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston
puitepäätöksen 2002/584/YOS (EYVL L 190, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna neuvoston 26.2.2009 tekemällä puitepäätöksellä 2009/299/YOS
(EUVL L 81, s. 24; jäljempänä puitepäätös 2002/584), 4 a artiklan 1
kohdan tulkintaa ja tarvittaessa sen pätevyyden arviointia.

Ennakkoratkaisupyynnössä pyydetään unionin tuomioistuinta myös
tarvittaessa tutkimaan kysymystä siitä, voiko jäsenvaltio Euroopan
unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 53 artiklan
nojalla kieltäytyä panemasta täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä
sillä perusteella, että asianomaiselle henkilölle kansallisessa
perustuslaissa taattuja perusoikeuksia loukataan.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Stefano Melloni ja
Ministerio Fiscal ja jossa on kyse Italian viranomaisten Mellonista
antaman sellaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta,
joka koskee hänelle hänen poissa ollessaan määrätyn vankeusrangaistuksen
täytäntöönpanoa.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Eurooppalaisesta
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä
luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen
2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston 26.2.2009
tekemällä puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 4 a artiklan 1 kohtaa on
tulkittava siten, että se estää täytäntöönpanosta vastaavaa
oikeusviranomaista tässä säännöksessä täsmennetyissä tapauksissa
asettamasta rangaistuksen täytäntöön panemiseksi annetun eurooppalaisen
pidätysmääräyksen täytäntöönpanolle ehtoa, jonka mukaan vastaajan poissa
ollessa annetulla tuomiolla ratkaistua asiaa on voitava tarkastella
uudelleen pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa.

2)      Puitepäätöksen
2002/584, sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299, 4
a artiklan 1 kohta on yhteensopiva Euroopan unionin perusoikeuskirjan
47 artiklasta ja 48 artiklan 2 kohdasta johtuvien vaatimusten kanssa.

3)      Euroopan
unionin perusoikeuskirjan 53 artiklaa on tulkittava siten, että siinä
ei sallita jäsenvaltion asettavan poissa olevana tuomitun henkilön
luovuttamiselle ehtoa, jonka mukaan tuomiolla ratkaistua asiaa on
voitava tarkastella uudelleen pidätysmääräyksen antaneessa
jäsenvaltiossa, jotta vältettäisiin tämän jäsenvaltion perustuslaissa
taattujen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden ja
puolustautumisoikeuksien loukkaus.

Linkki tuomioon C-399/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments