Asiantuntijaselvityskulut fuusion toteuttamiseksi olivat yhtiön verotuksessa vähennyskelpoisia, vaikka ne ensisijassa palvelivat osakkaiden etua

17.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2013:27
Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Asiantuntijakulut – Ostotarjous listatuista osakkeista – Osakevaihto – Yhtiöiden yhdistyminen

Julkisesti noteerattu yhtiö A Oyj oli vastaanottanut vuonna 2002
B:ltä ehdotuksen yhteenliittymistä koskevien neuvotteluiden
aloittamisesta. Näissä neuvotteluissa ja niitä edeltävissä selvityksissä
neuvonantajana toimivat toimistot avustivat A Oyj:tä. Neuvotteluissa
päädyttiin luonnokseen yhdistymissopimuksesta, johon liittyi B:n
osakevaihtotarjous A Oyj:n osakkaille. A Oyj:n hallitus päätti
suositella osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä. A Oyj:lle
aiheutui osakevaihtoon ja sitä edeltäviin neuvotteluihin liittyvistä
asiantuntijapalveluista kustannuksia, joita ei katsottu A Oyj:hin
kohdistuneessa jälkiverotuksessa vähennyskelpoisiksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ostotarjous listatun yhtiön
osakkeista osoitetaan kohdeyhtiön osakkaille ja osakevaihdossa on
kysymys kohdeyhtiön osakkeiden omistusta koskevasta järjestelystä. Tämä
puoltaa sitä, että kulujen katsotaan asiassa liittyvän osakkaiden
toimintaan. Listatussa yhtiössä osakkaiden yhdenvertaisuus toisaalta
edellyttää, että tarjous kohdistetaan kaikkiin osakkaisiin. Tällöin on
luonnollista, että kohdeyhtiön hallitus toimii asiassa osakkaiden
puolesta. Arvopaperimarkkinalain ostotarjousta koskevaan 6 lukuun onkin
lailla 442/2006 lisätty säännökset kohdeyhtiön hallituksen
velvollisuuksista ostotarjouksen johdosta.

Kohdeyhtiön hallituksella ei vuonna 2002 ollut
arvopaperimarkkinalakiin perustuvaa velvollisuutta ryhtyä kysymyksessä
oleviin toimiin. Suositeltuna käytäntönä kuitenkin jo tuolloin oli, että
kohdeyhtiön hallitus arvioi ostotarjousta ja sen edullisuutta
osakkeenomistajien kannalta. Tämä johtui hallituksen velvollisuudesta
toimia osakeyhtiössä yhtiön ja osakkeenomistajien etujen mukaisesti.
Vaikka toimenpiteet oli muodollisesti suoritettu osakkaiden osakkeistaan
saaman luovutushinnan turvaamiseksi, noteeratun yhtiön kaikille
osakkaille tehdyn tarjouksen arviointi ei ollut voinut tapahtua muutoin
kuin yhtiön toimesta. Aiheutuneet kustannukset olivat luonteeltaan tulon
hankkimisesta johtuvia menoja.

Korkein hallinto-oikeus katsoi muun ohessa näillä perusteilla,
että A Oyj:llä oli oikeus vähentää osakevaihtotarjouksesta kohdeyhtiölle
aiheutuneet asiantuntijapalkkioiden kustannukset verotettavasta
tulostaan. Verovuosi 2002.

KHO:2013:27

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments