Asianajaja Matti Kunnas väitteli Turun yliopistossa

9.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yleisen oikeustieteen alaan kuuluva väitöskirja käsittelee mm. asianajajan retoriikkaa ja asianajajakuntaa osana lainkäytön kokonaisuutta

Väitöskirjatutkimus Asianajajan näkökulma lainkäyttöön perustuu
yhtäältä oikeus-teoreettiseen ja filosofiseen kirjallisuuteen, toisaalta
tekijän pitkäaikaiseen asianajo-kokemukseen, joka on liitetty
oikeuskirjallisuudessa esitettyihin kantoihin.

Tutkimuksessa asianajajan näkökulmaa on tarkasteltu Robert Alexyn ja Jaakko Jonkan
kehittämän oikeusperiaatteiden punnintamallin (“Jaakko Jonkan
punnintamalli asianajajaoikeudessa”), oikeutta koskevien
totuusteorioiden (“Totuus ja hyväksyttävyys asianajajan
tiedonintressissä”), Alf Rossin tuomarinideologian (“Onko asianajajan näkökulma oikeuteen Alf Rossin ennusteteorian mukainen”) ja Ronald Dworkinin
oikeuden ja moraalin yhtenevyyttä korostavan näkökulman kautta (”Ronald
Dworkinin haaste asianajajalle”). Teemat yhteen sitovana tekijänä on
filosofisen argumentaatioteorian esittämä oikeudenmukaisuusvaatimus.

Asianajajan oikeudelliseen näkökulmaan sovellettuna Alexyn ja Jonkan
oikeusperiaatteiden punnintamalli tarkoittaa sitä, että perinteisen
asianajaja – päämies -suhteen rinnalle tarkasteluun tulee ottaa myös
asianajajan suhde jutun vastapuoleen ja tuomioistuimeen. Asianajajan
suhde vastapuoleen ilmenee esimerkiksi kieltona antaa tälle jutun
käsittelyn aikana virheellisiä tietoja, ja asianajajan suhde
tuomioistuimeen ilmenee vaatimuksena pysyä totuudessa päämiehen puolesta
annettavan informaation suhteen. Tutkimuksessa intressien välistä
punnintasuhdetta sovelletaan asianajajia velvoittavan Hyvää
asianajajatapaa koskevien ohjeiden sisällä.

Alf Rossin tuomarinideologia tarkoittaa tuomarien yhteisesti hyväksymää
laintulkinta- ja oikeuslähdeoppia. Tämän ennustaminen on asianajajalle
avuksi, kun hän selvittää vallitsevaa ratkaisutoimintaa. Asianajajan
näkökulma asiaan on toisenlainen kuin oikeutta tutkivalla tiedemiehellä.
Asianajaja ajaa asiakkaansa asioita. Tällöin oikeutta koskevat
totuusteoriat ovat sisäänrakennettuina asianajajan oikeussalipuheeseen.
Tähän sisältyy myös Ronald Dworkinin esittämä vaatimus tuomareille
toteuttaa oikeutta reilulla tavalla siten, että moraali on oikeuden
viimeinen mitta.

Asianajajan taito on yhdistää oikeussalipuheessa edellä olevat elementit vakuuttaviksi argumenteiksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments