Generic filters
Exact matches only
26.3.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 883/2004 – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Toisen jäsenvaltion alueella oleskelevat unionin kansalaiset, joilla ei ole enää työntekijän asemaa – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään erityisten maksuihin perustumattomien rahaetuuksien epäämisestä näiltä henkilöiltä Eu-kansalaiselta, joka matkustaa työnhakuun sellaiseen jäsenvaltioon, minkä kansalainen tämä ei ole voidaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-3/
30.12.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös rasitetien rakentamis- ja ylläpitokustannuksista

KKO:2014:102 Kiinteistönmuodostamislaki – Lohkominen – Rasite – Kulkuyhteys Tuomioistuimen toimivalta – Asiallinen toimivalta Lohkomistoimituksessa oli muodostettu tontti A ja sen hyväksi perustettu asemakaavan mukaista kulkuyhteyttä varten tierasite tuolloin vielä rakentamattoman kantatilan alueelle. Kantakiinteistöstä sittemmin muodostetun tontin B omistaja rakensi tien, joka tarvittiin sen tontille pääsyä varten. Osa tiestä vastasi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/ennakkopaatos-rasitetien-rakentamis-ja-yllapitokustannuksista/
16.10.2014 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta huolissaan oikeuslaitoksen määrärahoista

Perustuslakivaliokunta on arvioinut valtion talousarvioehdotusta oikeusministeriön hallinnonalan osalta ja kiinnittänyt erityistä huomiota oikeusturvan toteutumiseen ja oikeusvaltion ydintoimintojen turvaamiseen. Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/perustuslakivaliokunta-huolissaan-oikeuslaitoksen-maararahoista/