Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
4.4.2023 Oikeusuutiset

Hybridilain säännökset eivät tulleet sovellettaviksi yhtiön verotuksessa

KHO:2023:31 Elinkeinotulon verotus – Koron vähennyskelpoisuus – Rajat ylittävä hybridijärjestely – Pääomasijoitusrahasto – Etuyhteys – Yhdessä toimiminen – Rahastosopimus A Oy oli yrityskaupan toteuttamista, sen rahoitusjärjestelyä ja kaupan jälkeistä kohdeyhtiön hallinnointia ja kehittämistä varten perustettu apuyhtiö, jonka osakkeista noin 66,9 prosenttia omisti suomalainen pääomasijoitusrahasto E Ky. E Ky:n sijoittajina olevat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/hybridilain-saannokset-eivat-tulleet-sovellettaviksi-yhtion-verotuksessa/
10.8.2022 Lausunnot

Lausunto kilpailulain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle Lausuntopyyntönne 10.08.2022 / Asia VN/32496/2021 Lausunto asiassa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kilpailulain muuttamisesta   Johdanto Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä (”TEM”) mahdollisuudesta antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta 150622, 14.06.2022, ”hallituksen esitys” tai ”HE”) sekä päivitettävästä yrityskauppojen ilmoituskanavasta.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/lausunto-kilpailulain-muuttamisesta/
22.12.2020 Oikeusuutiset

”Warranty & Indemnity” -vakuutuksen kulu luettiin ostettujen osakkeiden hankintamenoksi, ei ostajan vuosikuluksi

KHO:2020:152 Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osakekauppa – Ostajan ottama vakuutus – Osakkeiden hankintameno – Vuosikulu A Oy oli ostanut B Oy:n osakekannan. Yrityskauppaan liittyen A Oy oli ottanut ”Warranty & Indemnity” -vakuutuksen, joka koski B Oy:n osakkeiden myyjien vakuutuksia ja erityisiä vastuita. Jos vakuutuspalvelun kohteena olevat myyjän vakuutukset…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/warranty-indemnity-vakuutuksen-kulu-luettiin-ostettujen-osakkeiden-hankintamenoksi-ei-ostajan-vuosikuluksi/
10.12.2020 Lausunnot

Lausunto elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudesta annetun lain sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle Lausuntopyyntönne 19.11.2020 / HE 199/2020 vp  LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ELINTERVIKEMARKKINALAIN, OIKEUDENKÄYNNISTÄ MARKKINAOIKEUESSA ANNETUN LAIN 1 LUVUN 2 JA 6 §:N SEKÄ SAKON TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/lausunto-elintarvikemarkkinalain-oikeudenkaynnista-markkinaoikeudesta-annetun-lain-seka-sakon-taytantoonpanosta-annetun-lain-muuttamisesta/
15.5.2020 Lausunnot

Asianajajaliiton lausunto kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asianajajaliitto katsoo, ettei ehdotettu väliaikainen määräajan pidennys ole tarpeellinen. Koronakriisin aiheuttamiin ongelmiin yrityskauppavalvonnassa tulisi ensisijaisesti soveltaa olemassa olevan lain tiedonsaantia turvaavia toimivaltuuksia.   Joka tapauksessa ehdotettua väliaikaista lainmuutosta tulee tarkentaa siten, että määräajan pidennys on enintään 10 työpäivää pidennettävää määräaikaa ei sovelleta takautuvasti järjestelyihin, jotka on saatettu vireille ennen muutoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/asianajajaliiton-lausunto-kilpailulain-26-%c2%a7n-valiaikaisesta-muuttamisesta/
22.10.2019 Oikeusuutiset

KKO palautti asfalttikartelliin liittyvän vahingonkorvausasian hovioikeuteen saatuaan ennakkoratkaisun EU-tuomioistuimelta

KKO:2019:90 Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus Vahingonkorvaus A Oy oli ollut osallisena kartellissa, jonka johdosta kaupunki oli maksanut ylihintaa asfaltointitöistä. A Oy oli purettu vapaaehtoisessa selvitysmenettelyssä, jonka yhteydessä yhtiön liiketoiminta oli siirtynyt yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle V Oy:lle. V Oy oli jatkanut A Oy:n liiketoimintaa. V Oy:n katsottiin olevan vastuussa vahingosta, jonka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kko-ratkaisi-asfaltiikartelliin-liitytyvan-vahingonkorvausasian-saatuaan-ennakkoratkaisun-eu-tuomioistuimelta/
7.1.2019 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa

Dnro 82/2018   Lausuntopyyntönne: VH/2986/00.01.00/2018, 14.12.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMINEN YRITYSVEROTUKSESSA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa (Diaarinumero VH/2986/00.01.00/2018, ”ohjeluonnos”). Asianajajaliitto pitää Verohallinnon korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevan ohjeistuksen päivittämistä tarpeellisena, koska verovuodesta 2019 lähtien sovelleltavat uudet säännökset monimutkaistavat sääntelyä. Asianajajaliitto pitää…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-korkovahennysoikeuden-rajoittaminen-yritysverotuksessa/
26.2.2018 Lausunnot

Lausunto korkovähennysrajoitusta koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 04/2018   Lausuntopyyntönne: VM169:00/2017; VM/2394/03.01.00/2017, 19.1.2018 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN, TULOVEROLAIN JA MAATILATALOUDEN TULOVEROLAIN MUUTTAMISEKSI   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ’Asianajajaliitto’) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta korkovähennysrajoitussäännösten muuttamiseksi.   1 Yhteenveto Korkomenojen vähennyskelpoisuutta Suomessa on rajoitettu EVL 18 a §:ssä olevalla säännöksellä, jota on sovellettu verovuodesta 2014…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/lausunto-korkovahennysrajoitusta-koskevasta-he-luonnoksesta/
22.5.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi

Dnro 33/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/435/00.04.01/2017, 12.5.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KILPAILULAIN MUUTTAMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ”TEM”) on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) 12.5.2017 päivätyllä kirjeellään lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi sosiaali- ja terveyssektoria koskevissa yrityskaupoissa. TEM:n työryhmä on ehdottanut kilpailulakiin uutta määräaikaista säännöstä, jonka mukaan yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin kaikkiin yrityskauppoihin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-he-luonnoksesta-kilpailulain-muuttamiseksi/