Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.10.2021 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies moittii verohallintoa pitkistä käsittelyajoista

”Laillisuusvalvonnassa on vakiintuneesti katsottu, että voimavaroihin ja työmäärään liittyvillä syillä ei hyväksyttävästi voida perustella poikkeamista siitä, mitä perusoikeutena turvattu oikeusturva asian käsittelyltä edellyttää. Pelkästään viittaus yleiseen työtilanteeseen ei siten ole riittänyt selitykseksi kohtuullisen käsittelyajan ylittämiseen.” Verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely (pdf) 11.10.2021, dnro 5403/2020 Verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely (pdf) 11.10.2021, dnro…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/apulaisoikeusasiamies-moittii-verohallintoa-pitkista-kasittelyajoista/
28.6.2021 Oikeusuutiset

Puutteellinen verotarkastus johti perusteettomiin verotuksen oikaisuihin – verohallinto velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut

KHO:2021:88 Elinkeinotulon verotus – Arvioverotuksen edellytykset – Verotarkastus – Kirjanpito – Henkilökohtainen tili – Toiminimen tili Verohallinto oli suorittanut verotarkastuksen A:n elinkeinotoimintaan ja oikaissut A:n verotusta verotarkastuskertomukseen perustuen. Oikaisupäätösten perustelujen mukaan A:n henkilökohtaiselle pankkitilille maksettuja elinkeinotoimintaan liittyviä suorituksia ei ollut kirjattu toiminimen kirjanpitoon. Asiassa sadun selvityksen mukaan mainittu verotarkastushavainto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/puutteellinen-verotarkastus-johti-perusteettomiin-verotuksen-oikaisuihin-verohallinto-velvoitettiin-korvaamaan-oikeudenkayntikulut/
17.9.2020 Oikeusuutiset

KHO: Alunperin arvioidut työnantajamaksut alennettiin vastaamaan työntekijän verotuksessa vahvistetun palkan määrää

KHO: Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Arviomaksuunpano – Työntekijän lopullinen verotus – Vastaavuusvaatimus  A Oy:ssä oli toimitettu verotarkastus, jossa oli havaittu yhtiön maksaneen palkkaa B:lle ohi kirjanpidon. Yhtiölle oli maksuunpantu verovuosille 2014 ja 2015 ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua B:lle maksetuksi arvioidun palkan määrän perusteella. B:n vaatimuksen johdosta Verotuksen oikaisulautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kho-alunperin-arvioidut-tyonantajamaksut-alennettiin-vastaamaan-tyontekijan-verotuksessa-vahvistetun-palkan-maaraa/
28.8.2019 Oikeusuutiset

Arvioverotuksen edellytyksenä on, että on selvää, että ilmoitettu suoritettavan ALV:n määrä on liian vähäinen

KHO:2019:105 Arvonlisävero – Arvioverotuksen edellytykset – Verotarkastus – Kirjanpidosta puuttuva myynti – Arviolaskelma – Näytön arviointi – Ravintolatoiminta Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko ravintolatoimintaa harjoittaneen A Oy:n alkoholijuomien myynnistä suoritettavan arvonlisäveron määrä tilikaudelta 1.7.2013–30.6.2014 ja ajanjaksolta 1.7.–31.12.2014 tullut määrätä arvioimalla. Arvioverotus tulee lain mukaan kysymykseen paitsi silloin, kun veron…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/arvioverotuksen-edellytyksena-on-etta-on-selvaa-etta-ilmoitettu-suoritettavan-alvn-maara-on-liian-vahainen/
27.3.2019 Oikeusuutiset

KHO: Toimittajilla oli oikeus salata nk. Panama-aineisto

KHO 2019:40: Yleisradiolla ja sen toimittajilla oli oikeus olla luovuttamatta veroparatiisiyhtiöihin liittyvää nk. Panama-aineistoa Verohallinnolle. Verohallinto oli perustellut tietopyyntöään mm. sivullisen erityistä tiedonantovelvollisuutta koskevalla säännöksellä. Säännöksen mukaan jokaisen on annettava Verohallinnon kehotuksesta yksilöinnin perusteella tietoja, jotka saattavat olla tarpeen muun verovelvollisen verotusta tai muutoksenhakua koskevan asian käsittelyä varten. Tältä osin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kho-toimittajilla-oli-oikeus-salata-nk-panama-aineisto/
28.4.2018 Oikeusuutiset

Rangaistusluonteista veronkorotusta ei voitu määrätä lapselle, joka ei itse vastannut veroilmoituksen antamisesta

KHO:2018:60 Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Ilmoittamatta jätetty tulo – Veronkorotus – Esitäytetty veroilmoitus – Alaikäinen verovelvollinen ‒ Edunsaajan menettely ‒ Seuraamus A oli omistanut 45 prosenttia X Oy:n osakkeista. Verohallinto oli toimittanut A:lle verovuotta 2012 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen, mutta tätä ei ollut palautettu…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/rangaistusluonteista-veronkorotusta-ei-voitu-maarata-lapselle-joka-ei-itse-vastannut-veroilmoituksen-antamisesta/
23.11.2016 Oikeusuutiset

Verotarkastuskertomukseen kirjatut havainnot riittivät seuraamuksen määräämiseen anniskeluasiassa

KHO:2016:186 Alkoholilaki – Anniskelulupa – Seuraamuksen määrääminen – Verotarkastus – Kirjanpidon ulkopuolinen myynti – Verojen maksamisen laiminlyönti Aluehallintovirasto oli peruuttanut A Oy:n anniskelupaikalle myönnetyn anniskeluluvan saatuaan Verohallinnolta tiedokseen verotarkastuskertomuksen, jonka mukaan mainitussa anniskelupaikassa huomattava osa myynnistä oli jätetty kirjaamatta kirjanpitoon, minkä vuoksi yhtiö oli arvonlisäveroilmoituksissaan jättänyt osan myynnistään ilmoittamatta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/verotarkastuskertomukseen-kirjatut-havainnot-riittivat-seuraamuksen-maaraamiseen-anniskeluasiassa/
14.9.2016 Oikeusuutiset

Yhtiöllä oli oikeus saada verotarkastuksen yhteydessä tehdyt työntekijöidensä haastattelumuistiinpanot

KHO:2016:131 Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Haastattelumuistiinpanot Yhtiön verotarkastuksen tausta-aineistona oli käytetty yhtiön työntekijöiden haastatteluja. Verotarkastajien haastatteluissa tekemiä muistiinpanoja, jotka olivat ainoa dokumentaatio haastatteluissa saadusta selvityksestä, ei pidetty sellaisina julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuina muistiinpanoina tai alustavina luonnoksina, jotka jäävät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Kyse oli asiakirjoista, joihin oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/yhtiolla-oli-oikeus-saada-verotarkastuksen-yhteydessa-tehdyt-tyontekijoidensa-haastattelumuistiinpanot/
30.6.2014 Oikeusuutiset

Pankki oli velvollinen esittämään verotarkastuksessa tiedot kaikista asiakkaistaan

Helsingin HAO: Vertailutietotarkastus – Luottolaitos – Sivullisen tiedonantovelvollisuus – Verotarkastus – Esitettävä aineisto – Päätöksen valituskelpoisuus – Perusoikeusmyönteinen tulkinta – Hallinnon yleiset oikeusperiaatteet Hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana pankin valitus Verohallinnon päätöksestä, jolla pankki luottolaitoksena oli velvoitettu esittämään päätöksessä mainitut tiedot verotusmenettelystä annetun lain (verotusmenettelylaki) 21 §:ssä tarkoitettua vertailutietotarkastusta varten. Pankki vaati,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/pankki-oli-velvollinen-esittamaan-verotarkastuksessa-tiedot-kaikista-asiakkaistaan/
12.8.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriölle   Lausuntopyyntönne: VM009:00/2022, VN/645/2022, 1.7.2022 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE DIGITAALISEN ALUSTATALOUDEN TOIMIJOIDEN TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA VEROTUKSEN ALALLA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Ehdotetuilla lakimuutoksilla on tarkoitus saattaa kansallisessa lainsäädännössä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/69692/