Yhtiöllä oli oikeus saada verotarkastuksen yhteydessä tehdyt työntekijöidensä haastattelumuistiinpanot

14.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:131 Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Haastattelumuistiinpanot

Yhtiön
verotarkastuksen tausta-aineistona oli käytetty yhtiön työntekijöiden
haastatteluja. Verotarkastajien haastatteluissa tekemiä muistiinpanoja,
jotka olivat ainoa dokumentaatio haastatteluissa saadusta selvityksestä,
ei pidetty sellaisina julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuina muistiinpanoina tai alustavina luonnoksina, jotka jäävät
julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Kyse oli asiakirjoista,
joihin oli kirjattu viranomaisen saama suullinen selvitys, jota oli
käytetty verotarkastuksen tausta-aineistona, mutta jotka eivät sinänsä
olleet varsinaisen toiminto- ja tosiseikka-analyysin tai
verontarkastuskertomuksen luonnosversioita. Verohallinto ei siten voinut
kieltäytyä antamasta asiakirjoja yhtiölle sillä perusteella, että ne
eivät ole julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.

Haastatteluja varten etukäteen laadittujen kysymysrunkojen osalta
Verohallinto oli voinut hylätä asiakirjapyynnön sillä perusteella, että
kyseiset asiakirjat eivät julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan
perusteella ole mainitussa laissa tarkoitettuja viranomaisen
asiakirjoja.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1473681425274.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments