KHO kutsuu jatkossa oikeuskäytäntöä ohjaavia päätöksiään ennakkopäätöksiksi

1.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den uu­des­sa työ­jär­jes­tyk­ses­sä oi­keus­käy­tän­nön oh­jaa­mi­sek­si jul­kais­ta­vis­ta pää­tök­sis­tä käy­te­tään ni­mi­tys­tä en­nak­ko­pää­tös. Van­has­ta vuo­si­kir­ja­pää­tös­ni­mes­tä luo­vu­taan. Uusi työ­jär­jes­tys tu­lee voi­maan 1.4.2024, jol­loin en­nak­ko­pää­tös ote­taan ni­mi­tyk­se­nä käyt­töön.

Kutsumalla julkaistavia päätöksiään ennakkopäätöksiksi korkein hallinto-oikeus haluaa korostaa muuttunutta rooliaan. Taustalla on vuoden 2020 alussa voimaan tullut laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, jonka myötä korkeimmasta hallinto-oikeudesta tuli valituslupatuomioistuin. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta voi hakea muutosta ensi asteen tuomioistuimen päätökseen pääsääntöisesti vain, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Tämä korostaa entisestään korkeimman hallinto-oikeuden roolia oikeuskäytäntöä ohjaavana tuomioistuimena ja sen ratkaisujen merkitystä ennakkopäätöksinä. Nimittämistapa on näin yhtenäinen myös korkeimpien oikeuksien kesken.

Nimityksen muuttamisella ei ole vaikutusta niihin kriteereihin, joilla julkaistavat päätökset valikoidaan. Ennakkopäätöksinä julkaistaan uudenkin työjärjestyksen mukaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Ennakkopäätöksinä julkaistaan nykyisin noin 100–150 ratkaisua vuodessa.

Ennakkopäätösten lisäksi korkein hallinto-oikeus jatkaa päätöksensä julkaisemista myös kategoriassa ”muu julkaistu päätös”. Muina päätöksinä korkein hallinto-oikeus julkaisee sellaisia yksittäisiä yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa sisältäviä ratkaisuja, joita ei ratkaisun oikeudellisen merkityksen perusteella julkaista ennakkopäätöksinä.

Uudessa työjärjestyksessään korkein hallinto-oikeus on pyrkinyt muutoinkin modernisoimaan määräyksiä toiminnastaan, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystään sekä muusta työskentelyn järjestämisestään.

Samanaikaisesti työjärjestyksen voimaantulon kanssa 1.4.2024 korkein hallinto-oikeus siirtyy lainkäyttöasioissa kolmen jaoston organisaatiorakenteesta kahden jaoston rakenteeseen. Jaostojen välisestä työnjaosta löytyy lisätietoja korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilta.

Vuosikirjapäätöksillä pitkä historia

Korkein hallinto-oikeus julkaisi vuodesta 1918 lähtien vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Nämä ratkaisut muodostivat vuosittaisen painettavan julkaisusarjan. Painatuksesta luovuttiin vuonna 2012, jolloin perinnettä kunnioittava nimi edelleen säilytettiin.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments