Lausunto verohallinnon raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä koskevasta ohjeluonnoksesta

23.3.2020 | Lausunnot

Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi “Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt”. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.

Tausta
Ohjeluonnoksen kohta 4.3.2 on ristiriidassa eduskunnan mietinnön kanssa
Ohjeluonnoksen sivulla 31 esitetään Verohallinnon käsityksenä, että tiedonantovelvollisuudesta vapautetun palvelun tarjoajan olisi ”aina” ilmoitettava Verohallinnolle tietyt sivulla listatut tiedot raportoitavasta järjestelystä. Tämä kanta ei vastaa eduskunnan valiovarainvaliokunnan mietintöä, jonka mukaan 4 ja 5 §:n muut kuin tunnistetiedot on annettava lähtökohtaisesti mutta ei kuitenkaan siltä osin kuin on osoitettavissa, että tiedon antaminen loukkaisi asianajosalaisuutta. Mitään 4 ja 5 §:n tietoa ei lain esitöiden mukaan siis tule antaa siltä osin kuin on osoitettavissa, että tiedon antaminen loukkaisi asianajosalaisuutta.

Eduskunnan mietinnön VaVM 19/2019 yksityiskohtaiset perustelut ovat kopioituna alla (korostus lisätty):

”Valiokunta esittää, että asianajajien, luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien ja julkisten oikeusavustajien tiedonantovelvollisuus ei koske oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 13 §:n 3 momentin asemesta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 13 §:n 1 ja 3 momentissa säädettyjä todistamiskieltoja. Muissa tilanteissa asianajajien, luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien ja julkisten oikeusavustajien olisi annettava 4 ja 5 §:ssä säädetyt tiedot. Asianajajien, luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien ja julkisten oikeusavustajien tulisi asianajosalaisuus huomioiden antaa 4 ja 5 §:ssä säädetyt tiedot esimerkiksi ilman asianomaisten verovelvollisten ja asianomaisiin verovelvollisiin etuyhteydessä olevien henkilöiden tunnistamiseen liittyviä tietoja. Tällaisia tietoja olisivat esimerkiksi nimi, verotuksellinen kotipaikka ja verotunniste, luonnollisen henkilön syntymäaika ja -paikka sekä muut tunnistamiseen liittyvät tiedot. Muut 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut tiedot tulisi lähtökohtaisesti antaa, sillä niiden antaminen ei pääsääntöisesti loukkaisi asianajosalaisuutta. Jos olisi kuitenkin osoitettavissa, että tiedon antaminen loukkaisi asianajosalaisuutta, tietoja ei tältä osin tulisi antaa.

Lausunto
Lopullisessa Verohallinnon ohjeessa ristiriita eduskunnan kannan kanssa on korjattava.
Asianajajien on kaikissa toiminnassaan noudatettava lain asianajajista 5 c §:n asianajosalaisuutta. Lain raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla 6 § viittaa suoraan lain asianajajista 5 c §:ään ja asianajosalaisuuden kattavuus määräytyy tämän lainkohdan mukaan. Asianajosalaisuuden rikkominen on sanktioitu rikoslain 38 luvun 1-2 §:ssä

Eduskunta on mietinnössään edellyttänyt, että lain raportoitavista järjestelyistä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja muitakaan kuin tunnistamiseen liittyviä tietoja ei tule antaa, jos on osoitettavissa, että tiedon antaminen loukkaisi lain asianajajista 5 c §:ssä tarkoitettua asianajosalaisuutta.

Verohallinnon ohje on lakia ja sen esitöitä alempi normi eikä sillä voida sivuuttaa yllä mainittua. Toimiessaan Verohallinnon ohjeluonnoksen mukaisesti asianajaja voisi syyllistyä rikoslain 38 luvun 1-2 §:n mukaiseen salassapitorikokseen tai salassapitorikkomukseen. Siksi Asianajajaliitto kehottaa Verohallintoa poistamaan lopullisesta ohjeesta kohdan 4.3.2 virheelliset ohjaukset siitä, että joitain 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja tietoja olisi aina annettava, vaikka olisi osoitettavissa että näitä antamalla rikotaan lain asianajajista 5 c §:ää. Lopulliseen ohjeeseen olisi lisäksi sisällytettävä selvä viittaus eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietinnön 19/2019 yksityiskohtaisiin perusteluihin asianajosalaisuuden osalta.

Helsingissä 23. maaliskuuta 2020

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Heikki Vesikansa, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments