EU:n tuomioistuimen tuomio maksupalveluista sisämarkkinoilla

21.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Maksupalvelut sisämarkkinoilla – Direktiivi 2007/64/EY – 74 artiklan 2 kohta – Maksutoimeksianto tilisiirtona – Maksajan antama virheellinen yksilöllinen tunniste – Maksutapahtuman toteuttaminen yksilöllisen tunnisteen perusteella – Maksunsaajan maksupalveluntarjoajan vastuu

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Tribunale ordinario di Udine (Udinen
alioikeus, Italia).

1        Ennakkoratkaisupyyntö
koskee maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY,
2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin
97/5/EY kumoamisesta 13.11.2007 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2007/64/EY (EUVL 2007, L 319, s. 1) 74 ja
75 artiklan tulkintaa.

2        Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat selvitystilassa
oleva Tecnoservice Int. Srl (jäljempänä Tecnoservice) ja Poste Italiane
SpA ja joka koskee rahasumman maksamista väärälle maksunsaajalle
maksajan antaman virheellisen yksilöllisen tunnisteen vuoksi.

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Maksupalveluista
sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja
2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta 13.11.2007
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2007/64/EY 74 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä
säännöksessä säädettyä maksupalveluntarjoajan vastuun rajoitusta
sovelletaan sekä maksajan maksupalveluntarjoajaan että maksunsaajan
maksupalveluntarjoajaan silloin, kun maksutoimeksianto on toteutettu
maksupalvelunkäyttäjän antaman yksilöllisen tunnisteen mukaisesti, joka
ei vastaa tämän saman käyttäjän ilmoittamaa maksunsaajan nimeä.

Linkki asiaan C-245/18