OM: Oikeusapudirektiivin kansallinen täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

4.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntopyynnön kohteena olleessa arviomuistiossa tarkastellaan oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille annetusta direktiivistä ((EU) 2016/1919) kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita

Oikeusministeriö pyysi arviomuistiosta lausunnon 30 viranomaiselta,
organisaatiolta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Pyydettyjä lausuntoja
saapui 17. Yhtä lausuntoa lukuun ottamatta lausunnoissa katsottiin, että
direktiivi ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisätietoa