Toimittajalla oikeus saada tietää miksi poliisimies oli pidätetty virasta

14.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjäoikeuden tuomio ei lähtökohtaisesti ole salassa pidettävä, mutta hallintoviranomaisen hallussa olevana se ei yleensä sellaisenaan ole yleisöjulkinen asiakirja.

Asiassa oli kysymys siitä,
olivatko määräaikaista virantoimituksesta erottamista ja
virantoimituksesta pidättämistä koskeviin viranomaisen päätöksiin
sisällytetyt tiedot henkilölle tuomitusta rangaistuksesta eli
käräjäoikeuden tuomiosta rikosnimikkeineen ja rangaistuksineen julkisia
vai salassa pidettäviä. Rikosasia ja siitä annettu tuomio olivat
muodostaneet perustan virkamiehen määräaikaiselle virantoimituksesta
erottamiselle ja lisäksi ne olivat olleet taustatekijöinä
virantoimituksesta pidättämistä harkittaessa.

Tällaisten
virkamiesoikeudellisten päätösten luovuttamisessa ei ollut kysymys
nimikirjalain 6 §:ssä tarkoitetusta nimikirjaan talletettujen tai
muutoin henkilöstöasioiden hoitamiseksi viranomaisella olevien tietojen
luovuttamisesta. Sanottu koski myös viranomaisella henkilöstöasioiden
hoitamiseksi olevia yksittäisiä tietoja niiden tultua sisällytetyiksi
osiksi nyt käsillä olevan kaltaisia virkamiesoikeudellisia päätöksiä.
Tällöin myöskään nimikirjalain 7 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan
tieto tuomitusta rangaistuksesta on pidettävä salassa, ei tullut
sovellettavaksi. Päätösten ja niihin sisällytettyjen tietojen julkisuus
ja salassa pidettävyys määräytyi siten yksinomaan julkisuuslaissa
säädetyn perusteella.

Vaikka käräjäoikeuden
rikosasiassa antama tuomio ei sinänsä lähtökohtaisesti ole salassa
pidettävä asiakirja, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 28 kohdasta johtuu
nimikirjalain 7 §:ää vastaavalla tavalla, että käräjäoikeuden tuomio ei
hallintoviranomaisen hallussa olevana ole yleensä sellaisenaan
yleisöjulkinen asiakirja. Suomen perustuslain 12 §:n 2 momentista ja
julkisuuslain 1 §:n 1 momentista ilmenevä julkisuusperiaate ja
julkisuuslain 3 §:stä ilmenevä lain tarkoitus huomioon ottaen
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 28 kohdan sanamuotoa ei ollut kuitenkaan
perusteltua tulkita laventavasti. Viranomaisen virkamiesoikeudellinen
päätös ei julkisuuslain perusteella ole pääsääntöisesti salassa
pidettävä. Tällaiseen päätökseen sisällytettyinä ja siihen olennaisesti
liittyvinä tietoja käräjäoikeuden tuomiosta ei voitu pitää julkisuuslain
24 §:n 1 momentin 28 kohdan perusteella salassa pidettävinä ottaen
huomioon säännöksen tarkoitus ja sitä koskeva edellä mainittu
tulkintaohje. Sanotut tiedot eivät olleet salassa pidettäviä muullakaan
perusteella.