AOA: Toisessa EU-maassa asuvalle ei voida asettaa sellaisia hallinnollisia järjestelyjä, joita ei edellytetty Suomessa asuvilta

3.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-oikeuden vastaisuus ajoneuvoverolipun lähettämisessä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin arvostelee
Liikenteen turvallisuusviraston menettelyä, kun virasto vaati, että
ulkomailla asuva henkilö siirtää ajoneuvonsa hallinnan toiselle
henkilölle ajoneuvoverolipun lähettämiseksi.  Virasto ei ollut
lähettänyt kantelijalle tämän Portugalissa sijaitsevaan osoitteeseen
verolippua, minkä vuoksi kantelijan ajoneuvot olivat maksun
laiminlyönnin johdosta käyttökiellossa. 

Virasto perusteli
menettelyään ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen
säännöksellä, jonka mukaan Suomessa käytössä olevan ajoneuvon omistajan
asuessa ulkomailla, ajoneuvolle on ilmoitettava ajoneuvoa käyttävä
Suomessa asuva haltija. Viraston ilmoituksen mukaan se oli pyrkinyt
ohjeistamaan ulkomailla asuvia omistajia solmimaan e-laskusopimuksen,
koska ajoneuvoverolipun lähettämistä e-laskun ei ole sidottu
ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Tällöin
rekisteri-ilmoituksen laiminlyönti ei estä verolipun lähettämistä.

AOA Sakslin ei pitänyt oikeustilaa tyydyttävänä. Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 21 artiklassa turvattu henkilöiden
vapaa liikkuvuus. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan
henkilöiden vapaan liikkuvuuden oikeuden voidaan katsoa tarkoittavan
sitä, että Suomen lainsäädännössä ei voida asettaa Suomessa asuvaa
henkilöä edullisempaan asemaan kuin toisessa jäsenvaltiossa asuvaa
henkilöä.  Asiassa ei esitetty perusteita ulkomailla ja tässä
tapauksessa Euroopan unionin alueella asuvan ajoneuvon omistajan
erilaiselle kohtelulle Suomessa asuvaan omistajaan nähden. 

Vaatimus näyttäytyi vielä perusteettomammalta, kun siltä voidaan välttyä
viraston ilmoittamalla tavalla tekemällä e-laskusopimus, jolloin
verolipun lähettäminen ei ole sidottu rekisteriin merkittyyn
osoitteeseen. Asiassa ei esitetty selvitystä siitä, miten Liikenteen
turvallisuusvirasto oli toteuttanut neuvonta- ja ohjausvelvollisuuttaan
eikä sen ilmoittamaa ohjetta tai neuvoa ollut löydettävissä viraston
verkkosivuilta. 

Näistä syistä AOA otti asian omana aloitteena tutkittavaksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö yhtyi AOA:n näkemykseen siitä, että
ajoneuvoveroasetuksen säännös edellytti ulkomailla asuvilta sellaisia
hallinnollisia järjestelyjä, joita ei edellytetty Suomessa asuvilta
ajoneuvon omistajilta. Syrjimättömyyden vaatimus huomioon ottaen
ulkomaille asuvalle omistajalle ei tulisi asettaa ulkomailla asumisen
perusteella verolipun lähettämisen edellytykseksi ajoneuvon hallinnan
siirtämistä toiselle henkilölle. Kyseinen vaatimus saattaa estää
henkilöiden vapaan liikkumisen tehokkaan toteutumisen. Ministeriö
ilmoitti, että se ryhtyy toimenpiteisiin asetuksen säännöksen
kumoamiseksi. 

Lisäksi ministeriön mukaan virastolla on ollut
asiassa korostettu palvelu- ja neuvontavelvollisuus veronmaksun
laiminlyönnin seuraamuksien vuoksi. Neuvontavelvollisuus olisi
täyttynyt, mikäli virasto olisi lähettänyt omistajalle muistutuksen
haltijan ilmoittamisesta ajoneuvolle. Liikenne- ja viestintäministeriö
edellyttää, että Liikenteen turvallisuusvirasto kehittää neuvontaansa
siten, että ulkomailla asuvia verovelvollisia ohjattaisiin ja
neuvottaisiin asiassa aktiivisesti. Liikenteen turvallisuusvirasto voisi
esimerkiksi tuottaa verkkosivuilleen yleiset ohjeet siitä, miten
ulkomaille muutettaessa tulisi toimia.

AOA piti liikenne- ja
viestintäministeriön korjaavia toimenpiteitä asianmukaisina. Hän pyysi
ministeriötä ilmoittamaan 31.12.2018 mennessä, millä tavoin nämä
toimenpiteet ovat edenneet. 

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 1219/2018

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments