Tietosuojavaltuutetun toimisto: EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia omiin henkilötietoihin 25. toukokuuta alkaen

18.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot

Uudistuksella luodaan myös uusia
oikeuksia. Omat tietonsa saa rekisterinpitäjältä sähköisesti ja tiedot
voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen.

Tietosuojauudistus koskee kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Se merkitsee,
että oikeudet omiin henkilötietoihin ovat samat, vaikka olisi asioinut
esimerkiksi verkkokaupassa, joka toimii toisessa EU-maassa.

Tietojen korjaamiselle tulee määräaika

Henkilötietoja käsittelevän yrityksen, yhteisön tai viranomaisen on
oikaistava virheelliset henkilötiedot ja poistettava esimerkiksi
tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. Korjauksiin on ryhdyttävä ilman
aiheetonta viivytystä, normaalitapauksissa viimeistään kuukauden
kuluessa oikaisu- tai poistopyynnön vastaanottamisesta.

Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjän
on ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle viimeistään 72 tunnin kuluessa
loukkauksen ilmitulosta, jos tietoturvaloukkaus uhkaa ihmisten oikeuksia
ja vapauksia. Tietyissä tapauksissa tietoturvaloukkauksesta on
ilmoitettava myös rekisteröidylle henkilölle.

Niin sanotun yhden luukun periaatteen mukaisesti yrityksen tarvitsee
asioida rajat ylittävissä asioissa vain yhden tietosuojaviranomaisen
kanssa, vaikka yritys toimisi useassa jäsenvaltiossa. Sama koskee
kansalaista, jos hän haluaa esimerkiksi tehdä valituksen toisessa
EU-valtiossa toimivan yrityksen toiminnasta.

Eduskunnan käsittelyssä asetusta täydentävä tietosuojalaki

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys
tietosuojalaiksi. Sillä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksen mukaan tietoyhteiskunnan
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle edellyttäisi, että lapsi on
vähintään 13-vuotias. Tätä nuoremman lapsen osalta rekisterinpitäjän
olisi tarkistettava, että lapsella on vanhempien suostumus esimerkiksi
sosiaalisen median palvelujen käyttämiseen.

Tietosuojalailla myös säädettäisiin poikkeuksista
tietosuoja-asetukseen tietyissä kysymyksissä sekä keskitettäisiin
tietosuoja-asioihin liittyvät viranomaistehtävät
tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu.

Lisätietoa
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments