Ruotsin Migrationsöverdomstolen: Alaikäisille lapsille ei tarvinnut myöntää pakolaisstatusta sillä perusteella, että heidän isänsä oli katsottu pakolaiseksi, kun lapsilla oli myös toisen EU-maan kansalaisuus

12.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein ulkomaalaisasioita käsittelvä tuomioistuin Migrationsöverdomstolen on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut pakolaisstatuksen ja pakolaisen matkustusasiakirjojen myöntämistä tilanteessa, jossa isällä oli pelkästään Palestiinan kansalaisuus ja hänelle oli myönnetty pakolaisasema, ja lapset toisaalta olivat sekä Romanian että Palestiinan kansalaisia. Migrationsöverdomstolen katsoi, että lapsille ei tullut myöntää pakolaisstatusta ja pakolaisen matkustusasiakirjoja, kun heillä oli jo Romanian kansalaisuus.

Päätöksen perusteluista:

Detta mål gäller två minderåriga barn som lever tillsammans med sin far, som beviljats uppehållstillstånd som flykting på grund av att han riskerar förföljelse vid ett återvändande till Gaza. Annat har inte framkommit än att IA och RH har vuxit upp och bott uteslutande i Gaza tillsammans med och under samma förutsättningar som fadern. IA:s och RH:s situation skiljer sig dock från faderns genom att de också är medborgare i Rumänien. De har inte gjort gällande att de har något skyddsbehov mot Rumänien. Även om det inte finns något hinder för medborgare i andra EU-stater att söka asyl i Sverige måste utgångspunkten dock vara att alla EU:s medlemsstater respekterar de grundläggande rättigheterna i t.ex. Europakonventionen om mänskliga rättigheter och Genèvekonventionen. Alla medlemsstater ska också betraktas som säkra ursprungsländer i förhållande till varandra.

IA och RH har genom sitt rumänska medborgarskap redan ett tillgängligt nationellt skydd. De kan därför inte anses ha behov av internationellt skydd och det saknas därmed anledning att betrakta dem som flyktingar och att bevilja dem flyktingstatusförklaring och resedokument.

Principen om familjens enhet syftar till att hålla samman familjen. Eftersom både IA och RH har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige aktualiseras inte frågan om familjesplittring. Det kan därför inte anses oproportionerligt eller stå i strid med barnens bästa eller principen om familjens enhet att undanröja migrationsdomstolens beslut att bevilja IA och RH flyktingstatusförklaring och resedokument. Migrationsverkets överklagande ska därför bifallas.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen bifaller överklagandet och upphäver migrationsdomstolens beslut att bevilja IA och RH flyktingstatusförklaringar och resedokument samt fastställer Migrationsverkets beslut den 22 december 2014 i dessa delar.

Lisätietoa löytyy täältä: #migjuridik Fråga om barn som är EU-medborgare ska anses som flykting i Sverige.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments