Ensimmäinen anonyymia todistelua koskeva juttu edennyt KKO:een

1.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus myönsi valitusluvan anonyymin todistelun edellytyksistä

Anonyymi todistelu tuli mahdolliseksi todistelua koskevan lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä 1.1.2016 lukien.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5 luku 11 a §:

Tuomioistuin voi syyttäjän
taikka epäillyn tai vastaajan kirjallisesta hakemuksesta päättää, että
rikosasiassa kuullaan henkilöä todistajana siten, ettei hänen
henkilöllisyytensä eivätkä yhteystietonsa paljastu (anonyymi todistaja), jos:
1)
rikosepäily tai syyte koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus
on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta, taikka rikoslain 20 luvun 9
a §:ssä tai 25 luvun 3 §:ssä rangaistavaksi säädettyä rikosta taikka
tällaisen rikoksen yritystä tai osallisuutta tällaiseen rikokseen; ja
2)
menettely on välttämätön anonyymin todistajan tai häneen
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
suhteessa olevan henkilön suojaamiseksi henkeen tai terveyteen
kohdistuvalta vakavalta uhalta.
Hakemuksesta
tai sen liitteestä on ilmettävä, ketä vaaditaan kuultavaksi anonyyminä
todistajana, selvitys asianomaisen henkilön tahdosta tulla kuulluksi
anonyyminä todistajana, sekä ne seikat ja todisteet, joihin hakija
vaatimuksensa tueksi vetoaa.

VL:2016-49 Todistelu – Anonyymi todistelu
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments